2 l kontejner

Cílové dávkovaèe jsou èasto pou¾ívané zaøízení. Ve vztahu k standardu a charakteru mohou být vìnovány rùzným úkolùm.

Mobilní dávkovaè je urèen pro tìsné utìsnìní prachových nádr¾í, které fungují za jiných tlakových podmínek ne¾ atmosférického tlaku. Díky tìmto zaøízením je mo¾né vyprázdnit nádr¾e bez dekompenzace. Teplota pokuty nesmí být vy¹¹í ne¾ 200 stupòù Celsia a není jisté, ¾e ¾ijeme v øeèi o agresivitì prachu.

Princip èinnosti bunìèného dávkovaèe je pomìrnì jednoduchý. Prach z nádr¾e dosáhne podavaèe vstupním otvorem. Pak se pohybuje v buòkách s køídly kladícího bubnu.

Úèelné výdejní stojany jsou prùbì¾nì vydávat sypké a jemnì zrnité materiály v nepøetr¾itém poøadí. Budou zejména obilí kostel, mléko, koøení, nové koøení, pepø, cukru, kaseinu, soli, pro filtrování prachu a podobnì. Zásobníky se pou¾ívají v ka¾dé dobì výroby, a to i v oblasti pokrytí technologické linky balení výrobkù ve skupinì vá¾ení a dávkování a pneumatická doprava.

Èasto se pou¾ívají a pou¾ívají jako tzv zámky odøíznou pracovní koule vlastním tlakem. Dùle¾ité je, aby byly umístìny napøíklad na výpusti cyklónu, prachový filtr nebo su¹ièku. Pou¾ívají se také k vyprazdòování nádr¾í.

Nápoje ze zásuvek zaøízení mobilních výdejních stojanù budou urèitì elektrické skøínì s mìnièem. Díky tomu je mo¾né nastavit úèinnost dávkovaèe podle va¹ich osobních potøeb. Dávkovaèe splòují v¹echny hygienické normy a bezpeènostní pravidla stanovená zákonem.