Atex 2015

Smìrnice ATEX ve svém právním systému byla zavedena 28. èervence 2003. Platí pro výrobky umístìné v knize, v blízkosti které hrozí nebezpeèí výbuchu. Výrobky musí splòovat pøísné po¾adavky nejen pro bezpeènost, ale také pro ochranu zdraví. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

Pøi studiu ustanovení tohoto normativního aktu úroveò bezpeènosti a související postupy posuzování závisí pøedev¹ím na míøe ohro¾ení ¾ivotního prostøedí, ve kterém bude speciální zaøízení provádìt.Smìrnice ATEX stanovuje pøísné po¾adavky, které musí výrobek splòovat, aby byly o¹etøeny v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Ale jaké zóny je to? Nejdøíve zde mluvíme o tì¾kých uhelných dolech, kde je velká pravdìpodobnost výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice ATEX obsahuje detailní rozdìlení zaøízení na èásti. Jsou to dva z nich. V centrální tøídì existují pøístroje, které se pou¾ívají v podzemí dolu a v prostorech, které mohou být ohro¾eny výbuchem metanu. Druhá èást se týká zaøízení, která se adaptují na jiných místech, ale mohou být ohro¾ena výbu¹nou atmosférou.

https://ecuproduct.com/cz/motion-free-nejlepsi-balzam-pro-vase-klouby-a-svaly/

Tato smìrnice stanoví základní obecné po¾adavky na v¹echna zaøízení, která se nacházejí v oblastech ohro¾ených výbuchem metanu / uhelného prachu. Bì¾nìj¹í po¾adavky lze nalézt s harmonizovanými mìøeními.

Je tøeba si uvìdomit, ¾e nádobí povolených ke zveøejnìní v oblastech ohro¾ených výbuchem by mìlo být oznaèeno znaèkou CE. Identifikaèní èíslo oznámeného subjektu by mìlo být vráceno za znaèku, která by mìla být velká, viditelná, trvalá a èitelná.

Oznamující orgán zkoumá celý kontrolní systém nebo samotné zaøízení a koneènì zaji¹»uje spolupráci s platnými pøedpisy a oèekáváním smìrnice. Mìlo by se rovnì¾ pøipomenout, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novou informací ATEX 2014/34 / EU.