Banka semen nimecko

Vivese Senso Duo Oil

Spermie (spermie je domovem, ve kterém je vychována sperma dárcù. Musí splòovat pøesnì definovaná kritéria. Dostateèný poèet spermií (minimálnì 40 milionù na 1 mm by mìl být nalezen v jejich spermatu pro dostateènì velkou pohyblivost. Dárce musí být v normální fyzické formì, funkèní a¾ do 35 let a nesmí být zatí¾en ¾ádnými genetickými chorobami.

Navíc se hodnotí jeho vývoj, barva tìla, barva oèí a vlasù a zajímavé je vzdìlání (minimální prùmìr. Podle práva EU se sperma doporuèuje zdarma. Platí se pouze náhrada vzniklých nákladù, napø. Pøístup (max. 700 PLN.Prvním kvalifikaèním hodem dárce je skuteèný rozhovor, bìhem nìho¾ pøedkládá øadu otázek o jeho sexuálním osudu, minulé nemoci a rodinných zále¾itostech. Pozdìji zkontroluje svou porá¾ku v kontrolním zaøízení nebo není nositelem infekèních onemocnìní (napø. HIV, peèetí a výtìrù z moèové trubice. Pokud bude ka¾dá podmínka provedena, sperma jde do spermatu banky na pùl roku. Teprve po tomto okam¾iku se získají dal¹í testy, na jejich¾ základì jsou spermie smìrovány na urèité procedury. Dárce musí podepsat smlouvu s bankou - klinice musí plnì dbát na dobré skladování spermatu. V nativní oblasti je praxe dárcovství spermií obvykle málo známa, proto materiál vùbec není znièen.Banka mù¾e teoreticky vyu¾ívat banku. V¾dy na energii polského práva, osamìlí lidé nemohou pou¾ít pomoc spermie banky (dítì musí, proto¾e má oba otec a matka na jeho vlastní. Nejèastìji jsou klienty tìchto klinik sterilní páry a klienti, kteøí jsou nositeli genetických onemocnìní, které nechtìjí vyjádøit svým synùm.