C vedska gynekologie

Gynekologie jde celou cestu vpøed. Pro otázku lidského tìla je stále více a více moderní léèby. Stále ménì invazivní a je¹tì pøesnìj¹í. Velkým problémem mezi sexuálnì pohlavnì posti¾enými ¾enami je rakovina dìlo¾ního hrdla, která je v rané fázi její tì¾by pøesnì vyléèitelná.

Pokud v¹ak narazíte na ru¹ivé pøíznaky, které mohou být klíèem k takové nemoci, mìli byste okam¾itì podepsat odborníka na kolposkopu, abyste tuto chorobu vylouèili. V dùsledku nedostateèné záva¾nosti symptomù mù¾e být dìloha vyøe¹ena.

Toto vy¹etøení se pøedpokládá za pou¾ití kolposkopu. Je to poslední vìc, ale mikroskop se spekulem. Spekulum je vlo¾en do vagíny s pravým støedem pro kontrolu reakce v pochvì. Tento mikroskop pøiná¹í trojrozmìrný efekt a roste a¾ desetkrát ropný olej, díky nìmu¾ bude gynekolog schopen øádnì prozkoumat vaginální a dìlo¾ní stìnu, aby peèlivì zhodnotil, zda jsou nìjaké zmìny. Mìjte na pamìti, ¾e se musíte pøipravit na vyhledávání. Gynekolog pravdìpodobnì vás bude pouèit, jak se chránit pøed testováním. Nejdøíve je tøeba jeden týden pøed plánovaným vy¹etøením uvolnit z fyzických kontaktù a gynekologických vy¹etøení.

®ena, která se probudí s kolposkopem, obvykle pracuje na dal¹ím gynekologickém køesle. Takové vy¹etøení obvykle trvá nìkolik a¾ nìkolik minut. Pokud jsou tyto úèinky znepokojivé, gynekolog mù¾e naøídit odstranìní dìlo¾ní èásti, pak bude potøeba sní¾ena o jedno období od ka¾dé sexuální aktivity, proto¾e se bude cítit silnì tì¾ké nepohodlí. V pøíkladu tohoto zaøízení jsou také dùle¾ité ergonomické parametry, proto¾e existuje stejný pracovní nástroj.