Centralni vysavani cen

Inovativní prùmysl pou¾ívá desítky tisíc hoølavých a výbu¹ných látek. Parametry plynu a kapaliny v mnoha pøíkladech jsou dobøe známy a zdokumentovány. Identifikace hrozeb, k nim¾ dochází z jejich pøítomnosti v prùbìhu práce, je proto pomìrnì snadná. Situace znamená komplexnìj¹í sílu v úspì¹ném pohybu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V mnoha pøípadech jsou zdánlivì ne¹kodné látky jako mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo prachové formy nebezpeèné výbu¹né hrozby.

Pro odstranìní usazeného prachu z parket, hladkých povrchù a konstrukce zaøízení a hal jsou doporuèena prùmyslová zaøízení centrálního vysávání. V té dobì pova¾uje hygienu na pracovi¹ti za konec a jediná ochrana pracovníkù a organizací a nástrojù proti ¹patným úèinkùm prachu v koneèném ohro¾ení sekundárních výbuchù. V¹echny spoleènosti, které vyrábìjí prùmyslová zaøízení, musí provést instalaci v souladu se stávajícími normami uvedenými v direktivì & nbsp; atex instalace.

Dùle¾itým úkolem je centrální vysávání:- ochrana zdraví a ¾ivota ¾en chodících v bytì z nièivých úèinkù prachu.- ochrana organizací a pøíslu¹enství proti poruchám v dùsledku ru¹ení prachu,- ochrana stavebních a pracujících osob pøed úèinky nekontrolovatelných erupcí pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuV pøípadì hoølavých nebo výbu¹ných látek, plynù, prachu, kapalných par nebo hybridních smìsí, jako pøi vysávání, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Obsluha mù¾e mít za následek znièení odpra¹ovací jednotky i celé jednotky. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklony souèástí ¹koly s vysokým rizikem výbuchu.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak ji¾ bylo uvedeno vý¹e, pití z významnìj¹ích významù centrálního vysavaèe je minimalizovat riziko sekundárního výbuchu odstranìním z pracovního prostoru tzv. zbytky prachu. Øe¹ení proto maximalizuje bezpeènost rychlé a protipo¾ární bezpeènosti jednotky a druhá umo¾òuje sní¾it náklady spojené s pøizpùsobením instalace procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Proto je tøeba poznamenat, ¾e v pøípadì hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.