Comarch erp optima technicka podpora

Program fakturace vám umo¾òuje rychlej¹í, tì¾¹í a pøizpùsobený zpùsob vystavení fakturaèních materiálù. Modul Comarch ERP Optima Faktury není zdaleka u¾iteèný. Díky tomu mù¾ete dokumenty vystavovat v libovolné mìnì.

https://cz.knee-active-plus.eu knee active plusKnee Active Plus - Efektivní řešení bolesti kolena

Tato aplikace je synchronizována se svými vlastními souèástmi systému Comarch. Známé jsou aktualizovány v celku, co¾ je jednoduchá úèetní slu¾ba. Se zamìøením na funkènost (mo¾nosti prodeje a nákupu, výmìna dokumentù na webu tento prvek znamená mnohem lep¹í prodejní zále¾itost mezi tìmito typy materiálù.Dal¹ím nástrojem, kterým je Dedikovaný prodejní okno, mù¾ete zobrazit v¹echny informace a materiály týkající se daného zákazníka. To je mimoøádnì funkèní øe¹ení pro úèetní. Kromì toho má tento program funkci tisku. To v¹e vytváøí, ¾e tìlo velmi usnadòuje provoz spoleènosti nebo kanceláøe a vytváøí pøíjemnìj¹í práci.Program Comarch ERP Optima Faktury je ideální zejména pro køehké a støednì velké spoleènosti, kde úèetní oddìlení není silné a zamìstnanci se doporuèují a ulevují. Jedná se o práci fakturního modulu jako programu pro zápis a fakturaci, co¾ zjednodu¹uje práci lidí a omezuje mo¾nost chyb. Program vám umo¾òuje rychle vystavovat faktury spolu s jejich okam¾itou opravou a potiskem.Comarch ERP Fakturace Faktury Optima umo¾òuje: vydávání prodejních faktur a nákup, Fiscalization pro jednotlivce, servis ve¹keré zále¾itosti v amerických dolarech a cizích mìn, vydávající korekci dokumenty (korekce mno¾ství, data, hodnota -providing, DPH, slevu a tak dále. , nákup a prodej výbìru tradièních zpùsobù platby (bankovním pøevodem, kompenzace, penì¾ních prostøedkù a s nimi stejnì jako urèený u¾ivatelským softwarem a slu¾bami a vedení evidence partnerù.