D r mikroskop

Ka¾dý zdravý èlovìk, který ukonèil základní ¹kolu, rozumí, jak to ukazuje mikroskop. Spousta legrace sledovala pøípravky, které byly jasnì pod tímto inteligentním zaøízením. Nespoèetná èást barev a zvìdavost vidìní napø. Bílých krvinek v pøírodì uèinila ka¾dou lekci mikroskopu zajímavìj¹í.

Formexplode

Nicménì, profesionálové nebudou spokojeni, ale skuteènost, ¾e se obraz zdá být vìt¹í. Potøebují dobré zvìt¹ení, dostateènou sílu ¾árovky, aby osvìtlovaly pøípravu, a spoustu rùzných prvkù, které si èlovìk neorientovaný mù¾e chybnì rozhodnout. Napøíklad vìdec se bude více zajímat o elektronový mikroskop, proto¾e ten poslední doká¾e zvìt¹it obraz a¾ nìkolik milionùkrát. Nicménì, pro domácí pou¾ití spí¹e nemù¾eme koupit, proto¾e to zabere hodnì prostoru, a tam je obecnì drahé vybavení. Zde je pozornost vìnována zaøízením na základì správnì uspoøádaných èoèek, tj. Optického mikroskopu. Umo¾òuje dlouhodobou úsporu prostoru a je zdaleka bì¾nou cenou. Kromì tìchto dvou zpùsobù existuje mnohem slo¾itìj¹í zaøízení. Mù¾eme získat akustické mikroskopy s pou¾itím akustických vln, holografických, které berou hodnì intenzivní síly a trojrozmìrné obrazy s vysokým rozli¹ením. A kdy¾ se rychle vrátil k domácím úèelùm takových organizací, nepotøebujeme to. Proè? Nebo osoba, která nese zeleninu v soukromé zahradì vedle domu, pou¾ije kombajn? Nejdra¾¹í mikroskopy nejsou obvyklým u¾ivatelem na svìtì. Znaèná èást takového vybavení je zbyteènì zakoupena doma, co¾ dokazuje, ¾e dítì mìlo nìjaký èas. Ale po nìkolika mìsících je dr¾en v skøíni nebo v suterénu, kde prochází prachem. Tak¾e pøi výbìru správného mikroskopu pro nás bychom mìli pøemý¹let o tom, co hledáme, a ne litovat vynalo¾ených penìz.