Defekty vakuoveho baleni

Potravináøské výrobky jsou stále èastìji kladeny v typických podmínkách, které prodlu¾ují dobu jejich dr¾ení a zároveò sni¾ují riziko zkázy pøi kontaktu se vzduchem, tj. S vlastními materiály. V souèasné dobì není vakuové balení potravin umístìno ve skladech, ale ve stravovacích zaøízeních, tedy v samostatných bytech. Vakuové balení umo¾òuje skladování potravin v bì¾ných podmínkách po mnoho mìsícù.

Co je vakuové balení potravin? Poslední projekt zahrnuje speciální typy plastových sáèkù nebo plastových obalù, ve kterých jsou vydávány potravináøské výrobky. Pak se pomocí oddìlených zaøízení z kontejneru nebo sáèku odtahuje vzduch a plastová nádoba nebo sáèek je vysoký, tìsnì uzavøený (fóliový sáèek je dodateènì svaøen. V domácnosti je vakuum nasáváno pomocí speciálního ruèního èerpadla.

Co znamená vakuové balení potravin? To jistì prodlu¾uje dobu skladování nových potravináøských výrobkù. Ve vakuových mraznièkách mù¾e maso uzavøené vakuovì ¾ít po dobu 26 mìsícù, významnì prodlu¾uje ¾ivotnost tìla v chladnièce nebo sypkých výrobcích, uchovávaných pøi pokojové teplotì. Vakuové nádoby chrání potraviny proti úèinkùm vzduchu, ale zároveò jako houby nebo mikroorganismy, které èasto zpùsobují zkázu potravin. Vakuové uzavøené produkty si zachovávají ve¹kerou chu» a aroma pøi zachování své struktury.

V soukromých pokojích jsou také speciální vakuovì uzavøené nádoby pro skladování výrobkù a speciální zátky pro vakuové tìsnìní lahví. Díky zátky po otevøení by víno mìlo být pravdìpodobnì umístìno ne dva dny, ale 20 - 25 dní. Korek chrání víno pøed oxidací a stejné víno zachovává ve¹kerou chu» a vùni.

Kromì potravin ve vakuových obalech mù¾ete také obléknout obleèení, které má ménì místa díky vakuu pro balení.