Elektricka instalace s plechovkami nebo bez nich

Elektrická instalace je obtí¾ný organismus, ve kterém musí v¹e fungovat spoleènì. Pokud sel¾e jeden element, mù¾e dojít k urèité katastrofì. Nejèastìji se dr¾í skvìlého zásahu elektrickým proudem nebo po¾áru, ve kterém lidé mohou je¹tì umøít. Proto se musíte starat o elektrické instalace, provádìt pravidelné kontroly kvalifikovanými elektrikáøi a pravidelnì odstraòovat v¹echny vady.

Výbìr bezpeènostních prvkù je jedním z nejdùle¾itìj¹ích údajù v ka¾dé elektrické instalaci. Ná¹ ¾ivot nebo zdraví mohou záviset na tomto záva¾ném faktoru. Bezpeènostní zaøízení by mìla být polo¾ena na mnoha rovinách. Pøedpokládá se z hlavní pojistky, která musí obsahovat jmenovitý proud nastavený elektrárnou pøi podpisu smlouvy o dodávce elektøiny. Pou¾ívá se tak, ¾e není mo¾né získat vìt¹í èást elektøiny, ne¾ souèasná norma ukazuje. Kdy¾ se to stalo, elektrická dráha pøed námi bydlela nebo byla vyhoøela.Dále máme vedle hlavního rozvadìèe elektromìr. Tato distribuce je srdcem elektrické instalace. Ka¾dý okruh má svùj pùvod právì tam. V¹e je poji¹tìno s pøíslu¹nou pojistkou s urèeným jmenovitým proudem. Výbìr bezpeènosti by mìl být proveden odborným elektrikáøem, který pøed námi pøipraví projekt elektroinstalace. V této fázi bude pøedstaveno, kolik lidí zachází se ¾ivými obvody, co by také mìlo napájet, jaký proud v nich bude proudit. Je proto nesmírnì dùle¾ité, proto¾e chce vybrat vybraný prùøez vodièù a následnì pojistku se správným jmenovitým proudem. Je to my¹lenka a aplikace tzv. Selektivity ochrany, díky které v pøípadì zkratu bude vypnuta pouze pojistka dané oblasti a nikoli hlavní ochrana, která by pøeru¹ila dodávku energie do jakékoliv budovy.