Epuap informaeniho systemu

Poèítaèový systém se obvykle pøekládá jako systém, který øídí fungování podniku. Mezi tìmito metodami se mù¾eme dozvìdìt o øízení obchodních procesù, plánování podnikových zdrojù, øízení vztahù se zákazníky, øízení vztahù s podniky, plánování po¾adavkù na materiál a øízení dodavatelského øetìzce. Systém IT urèitì existuje zvlá¹tì slo¾itý, napøíklad v pøípadì bezpeènostních systémù leti¹tì nebo v úspì¹nosti bankovních systémù nebo v souvislosti s výrobou.

Rozhodujícím faktorem slo¾itosti informaèního systému je poèet prvkù, které tento systém propojuje a funkce, které plní, díky pou¾itému softwaru. Vytváøení informaèních systémù vyu¾ívají specializovaní in¾enýøi. Proces jejich vzniku je obzvlá¹tì jemnou èinností a mù¾e vy¾adovat úèast mnoha odborníkù a velkých penìz. Navrhování poèítaèového systému je také spojeno s vysokým rizikem neúspìchu v kombinaci s kursy jeho pøípravy a nìkdy nuceno tak uèinit. Kromì toho mù¾e ukázat, ¾e v poøadí procesu jeho výroby na trhu bude existovat dal¹í konkurenèní systém. Pøi návrhu informaèních systémù se pou¾ívá modul pro hodnocení výrobního procesu, chápaný jako CMM - Capability Maturity Model. Díky slo¾itému procesu hodnocení tento modul hodnotí postupy pou¾ívané pøi práci s metodou a ukládá jí hodnocení týkající se disciplíny jejího vstupu. Hodnocení je pìtistupòové, èím vy¹¹í je rating, tím dùle¾itìj¹í je riziko úspìchu. Informaèní systémy pro první funkci mají zpracování dat spojením souboru propojených témat a vyu¾ití výpoèetní techniky pro nì. Prvky poèítaèových systémù jsou poèítaèový hardware, software, lidé, postupy a znalostní báze. Hardwarovou komponentu informaèních systémù lze zajistit z pøíslu¹enství pro ukládání dat, komunikaci mezi tìmito nástroji, komunikaci mezi lidmi a poèítaèi, senzorù, akèních èlenù a dal¹ích.