Fiskalni uoady ve w oc awku

Pøi pou¾ití pokladny je splnìna povinnost provést daòový prodej. Toto øe¹ení se pou¾ívá v obchodních a servisních prodejnách na nízké úrovni, kde není tøeba provádìt správu skladu. Pomocí pokladny mù¾ete vytisknout souhrnné zprávy o prodeji i podrobné pøehledy.

Registraèní pokladny s elektronickou kopií umo¾òují vytisknout mimo jiné názory kopie fiskálních denních zpráv a kopií v¹ech pøíjmù nebo urèitého dne. Pøed zakoupením pokladny se musíme rozhodnout, zda bude potøeba kombinovat pokladnu s poèítaèem. V dobì výbìru pokladny je v souèasné dobì výjimeèné. Bezpeèné mù¾e pracovat s poèítaèem, èteèkou kódu nebo dokonce se zásuvkou, tak¾e stojí za to kontaktovat odborníky pøed zakoupením pokladny a nakonec zvolit správné zaøízení. Fiskální pokladna urèená pro & nbsp; mù¾e spolupracovat s rùznými zaøízeními.

Støední segmenty pokladen a systémové pokladny lze snadno propojit s poèítaèem, na kterém je zakoupený software pro obchodování zalo¾en. Prodej se provádí pomocí pokladny, av¹ak za úèelem aktualizace úrovnì zásob na poèítaèi musí být prodej na pokladnì pøeèten na zaèátku. Také s novými materiály nebo zmìnou ulo¾ených cen. Nejprve zmìníme zmìny v katalogu prodeje a poté je ode¹lete do pokladny. Platby, které existují, se pøi vypnutí poèítaèe volají na èástku. V závislosti na softwaru z pokladny je urèen prodej potvrzení o pøijetí nebo hromadì. V tomto vysvìtlení v¹echny produkty naplánují svoji situaci ve skladu, proto je jejich základ skuteènì velký, aby se urychlil prodej, je tøeba pou¾ívat èteèky èárových kódù v pokladnì a také u poèítaèe ve smyslu usnadnìní vstupu zbo¾í do skladu. V¾dy pøed výbìrem pokladny a programu pou¾ijte pomoc specialistù, kteøí si zvolí správnou konfiguraci pro poèet potøeb.

V nìkteré obchodní spoleènosti mù¾e být bì¾ná pokladna a poèítaè nahrazena novým øe¹ením zalo¾eným na POS poèítaèi s dotykovou obrazovkou, na které je naèten komerèní software. Poèítaè musí být pøijat vedle tiskárny tak, aby pokladník dr¾el obrazovku a ti¹tìný doklad v dlani.