Gastronomie z borovice

Proudící z anglického termínu kouèování & nbsp; (to znamená výcvik je název interaktivního vzdìlávacího procesu, a to prostøednictvím provádìní postupù týkajících se psychologických ¹kol. Je typ vzdìlávání zamìstnancù èíslování v hlavní rozhodovacího procesu na konci odpovìdi na své profesní zále¾itosti, která pomáhá jedna osoba èi kanceláøe ve více dynamickým tempem rùstu tudzie¿ vám umo¾ní zefektivnit spoleènost. & Nbsp; uèitel tohoto druhu místa jsou trenéøi, kteøí vytváøejí se svými zákazníky na jiných rovinách napø. smlouva s jejich podnikání, profesionální vývojové práce a dokonce analyzovat otázky spojené s mezilidskými vztahy s novými lidmi.

Profesionální kouèování umo¾òuje klientùm pøijímat informovanìj¹í rozhodnutí, více vyu¾ívat jejich pravdivé pøedpoklady, specifikovat jejich projekty a soustøedit se na optimalizaci akcí pro jejich získání. Kouèování je proces vlastního zlep¹ování, jeho¾ nejdùle¾itìj¹ím cílem je zlep¹it sebevìdomí klienta a ukázat podporu pøi autonomní realizaci zamý¹lených vlakù na základì jeho vlastních závìrù a intelektuálních zdrojù. Dal¹ími dùle¾itými èástmi cvièení pro zamìstnance ve formì kouèování jsou:

kouèování je zcela dobrovolné;trenér není vhodný k tomu, aby klientovi urèil ¾ádné smìrnice;neuèuje lidi, ale pouze jim umo¾òuje v procesu projevovat se;vychází z otázek a povzbuzuje my¹lení;musí existovat atmosféra úcty a pomoci pro názory klienta;plánem je provést konkrétní zmìny.