Hoolavych latek

Úkolem elektrostatického uzemnìní je sní¾it riziko výbuchu hoølavých látek, zisk elektrostatické jiskry. Nejèastìji se jedná o oblast dopravy a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

http://cz.healthymode.eu/kankusta-duo-dobre-a-levne-opatreni-pro-hubnuti/

Elektrostatické uzemnìní se mù¾e poèítat v jiné formì. Nejklidnìj¹í a nejménì komplikované modely vypadají z uzemòovacího terminálu a drátu. Vyspìlej¹í a technologicky vyspìlej¹í jsou vybaveny zpùsobem kontroly stavu uzemnìní, díky nìmu¾ je mo¾né produkt vyprázdnit nebo pøepravit, kdy¾ bylo uzemnìní øádnì pøipojeno.

Elektrostatické uzemnìní se obvykle kombinuje bìhem nakládky nebo vykládky ¾eleznièních a silnièních tankerù, nádr¾í, sudù, tzv. velké pytle nebo prvky procesních zaøízení.

V dùsledku plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s rùzným obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulem, kapalinou je mo¾né vytvoøit nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich tvorby je to, ¾e buï se mísí, èerpá nebo støíká hoølavé látky. Elektrické náboje jsou vytváøeny stykem nebo separací jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude záviset na elektrostatických vlastnostech povrchù, které pøicházejí do vzájemného kontaktu. Na konci svého rychlého spojení se zemí nebo bez nabitého cíle mù¾e být vytvoøen krátký proudový impuls, který bude znám v tváø jiskru.Nedostateèná opatrnost pøi jiskrovém výboji mù¾e vznítit smìs alkoholu a vzduchu, co¾ znamená výbuch nebo rozsáhlý výbuch. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu v dùsledku øízeného vypou¹tìní elektrostatických nábojù.