Hotel slu eb zakaznikum

Pokud jste vlastníkem nìjakého prodejního nebo stravovacího domku, víte velmi dobøe, ¾e rychlost slu¾eb pro mu¾e je jednou z nejdùle¾itìj¹ích úkolù, které musíte splnit. Nemù¾ete v¹ak hádat, ¾e dùle¾itý dùraz na tento rozsah nejen udr¾uje rychlost pøípravy objednávky, ale také zavedení objednávky do systému a jeho pøedání ve vý¹i fiskální èástky.

Rhino correctRhino correct Jedinečná kamera na opravu nosu bez operace!

Pokud je vá¹ dùm vyzdoben v bývalých nebo nìkolika pokroèilých nebo zastaralých pokladnách, tento rozsah výraznì prodlu¾uje dobu poskytování slu¾eb zákazníkùm, který se pøímo promítá do jeho naplnìní, a zároveò zachází se slu¾bami, které nabízíte!Stále existují dobrá zaøízení pro svatbu na trhu a stravovací prùmysl mù¾e èerpat z mnoha technologicky pokroèilých øe¹ení, která pøímo øe¹í situaci nabízených slu¾eb! A samozøejmì s prací, kterou hodláme zlep¹it kvalitu cateringových slu¾eb, slou¾íme. Jsme schopni nabídnout Vám nejvyspìlej¹í èí¹nici a barmanské produkty - program Gastro Pos Demo.Jeho vykoøis»ování je nejen intuitivní, ale stále se podobá aktivitì na starých fiskálních pokladnách, tak¾e hosté nebudou uva¾ovat o silnìj¹ích onemocnìních s adaptací na jiné øe¹ení! Navíc celý plán jde do tìla dotyku a poskytuje hladký, a hlavnì mnohem vìt¹í výbìr objednávek. Také identifikace èí¹níka je charakterizována znaèným technickým pokrokem a snadným pou¾íváním, proto¾e se jedná o zavedení kódu, který je pro daného zamìstnance ideální, nebo dokonce jednodu¹eji pomocí speciální magnetické karty.Program Gastro Pos & nbsp; je rozhodnì "musí mít", pokud chce být pøítomen v zákaznickém servisu na nej¹ir¹í svìtové úrovni! Gastro Pos je pou¾íván a respektován v síle renomovaných jídelních míst a pøíjemných barù! Nenechte se tedy pøekvapit, a» jste jen o chvíli déle a nechte vá¹ domov vzrùst je¹tì vy¹¹í úroveò!