Hranolky

My v¹ichni oceòujeme zaøízení a organizace, které nám volnì pomáhají v na¹em podnikání, nebo alespoò zjednodu¹ují na¹i práci. Nápoje z takových zaøízení, které zlep¹ují práci hosta, jsou kouzelná øezaèka. Dá se øíci, ¾e je zde jediné gastronomické zaøízení, které je zapotøebí v ka¾dém stravovacím zaøízení, v obchodì a v domácnostech.

Øezání rùzných výrobkùJe tì¾ké si pøedstavit obchod s potravinami, který není takovým zaøízením. Souèasná generace nekupuje vytvrzené maso nebo sýr na kilogramy, proto¾e nemá takovou nutnost, proto¾e obchody neustále doporuèují ¹irokou ¹kálu tìchto materiálù. Tak¾e by bylo zbyteèné vyrábìt velkou dávku potravin, tak¾e kdy¾ zùstala v poøadí PRL. Krájecí kladiè 310p poskytuje rychlý servis pro obrovský poèet zákazníkù shromá¾dìných v podnikání. To øez èlánek do symetrických øezù, které vypadají velmi atraktivnì. Øezáky jsou urèeny pro øezání rùzných potravin. Mù¾ete jej pou¾ít k øezání mìkkých výrobkù, i kdy¾ jsou mìkké, a to dokonce i tvrdé nebo suché. V¹echny øezané podle pøání zákazníka, proto¾e zmìna tlou¹»ky øezu je normální a blízká.

V¹e chce od no¾eÚèinnost øezání chce od ostrosti no¾e. Krájeè 310p ve své konstrukci je ostøí, který usnadòuje ostøení no¾e. Øezací nù¾ je pohánìn motorem ¹nekovými ozubenými koly. Takto øezaè efektivnì øe¾e produkt na celé plátky a¾ do tlou¹»ky 16 milimetrù. Zaøízení je spravedlivé a pohodlné. Pøi øezání není tøeba lisovat krájený potravináøský výrobek, proto¾e to dìlá na základì gravitace. Pøi øezání staèí posunout podávací stùl pomocí dr¾adla pøipevnìného ke stolu. Zaøízení je vysoce zdravé a chutné pro zdraví, proto¾e v¹echny jeho prvky, které jsou obeznámeny s nakrájenými potravinami, jsou z nerezové oceli. To znamená, ¾e není mo¾né, aby se na stranì krájeèe vytvoøila rzi. V¹echny pøísady krájeèe jsou chránìny proti korozi a lze je vypít bez strachu z na¹eho zdraví. Je to také skvìlá pøíle¾itost k demontá¾i øezaèky.