Hutnictvi trabajo

V souèasné dobì je metalurgie pole, které rozumí nejen procesùm tvorby a zakládání plastù, ale také zajímá studium struktur v rámci makroekonomických limitù. Pro tento úèel se obvykle pøedpokládají pokusy s metalografickými mikroskopy.

Mulberry's Secret

Mikroskopie je pole, které se objevilo pøed nìkolika sty lety. Nicménì, bylo relativnì nedávno, ¾e mikroskopy byly pou¾ívány v metalurgii odli¹nì. V moderní dobì jsou potøebné bìhem knihy s in¾enýrskými tématy. Ji¾ ve vý¹e zmínìném oboru jsou nejdùle¾itìj¹í metalografické mikroskopy, které jsou získávány mimo jiné pro vyhledávání kovových defektù nebo jejich prùlomù. Pak existuje metoda zobrazování, která je odstranìna na neprùhledných vzorcích. Metalografické mikroskopy zahrnují mimo jiné i elektronové mikroskopy, které se dìlí na analýzu struktury na atomové desce a svìtelné mikroskopy, které se vyznaèují men¹ím zvìt¹ením. Pozorování provádìné s vyu¾itím tìchto nástrojù jsou mimoøádnì dùle¾ité, proto¾e díky tomu mù¾eme nalézt dal¹í typ mikrotrhlin v pøedmìtu nebo jeho pùvod. Je také mo¾né vypoèítat fázový pøíspìvek a dále stanovit pøesné fáze. Díky tomu mù¾eme také urèit poèet a zpùsob vmìstkù, stejnì jako mnoho nových dùle¾itých slo¾ek z problému metalurgické vize. Napøíklad èasto mikroskopické pozorování novì vytvoøeného materiálu umo¾òují pøesné sledování struktury materiálu, tak¾e v budoucnu se mù¾eme vyhnout hodnì nechtìných poruch.

Pou¾ití metalografických mikroskopù je nepøedstavitelnì dùle¾ité, proto¾e díky tomu mù¾eme rychle najít chyby v materiálu. V¾dy stojí za to pamatovat, ¾e manipulace s tímto typem zaøízení je komplikovaná. Od zaèátku studie by mìly být provádìny pouze kvalifikovanými osobami.