It slu by ory

Comarch Partner Network je zalo¾en na jednom z nejzdravìj¹ích partnerských programù na celém svìtì. Comarch Partners také zahrnuje 900 firem z Polska. Byli vhodnì vybráni, obvykle mezi nìkolika a tuctem zamìstnancù. Byly pøedmìtem podrobného výbìru, aby potenciálním klientùm poskytovaly co nej¹ir¹í ¹kálu IT slu¾eb.

Comarch nabízí svým man¾elùm mimo jiné:- profesionální obchodní a mimoøádné ¹kolení,- pozornost pøi pøíjezdu k zákazníkùm,- výhoda z pohledu regionálního peèovatele,- podpora propagaèních èinností, \ t- reklama na vlastních webových stránkách a na webových stránkách,- mo¾nost pou¾ití produktù vyvinutých na¹imi specialisty.Partneøi s potvrzenými kompetencemi jsou umístìni na konkrétní prodejní mapì Partnerského programu Comarch. Míra viditelnosti na mapì souvisí s mírou obchodní èinnosti daného partnera a splnìním konkrétních prodejních kritérií.Koneènì, poèínaje spoluprácí s názvem Comarch a zbývajícím jejím man¾elem, by se èlovìk mìl setkat s èlovìkem spoleènosti, spustit Autorizaèní ¹kolení v oddìlení produktù Comarch a podepsat dohodu o prospì¹né spolupráci.Stojí za to stát se partnerem Comarch, proto¾e metody spoleènosti jsou stále nejoblíbenìj¹ími komerèními øe¹eními v Polsku a Partnerský program je velkým ziskem odpovídající danému sportu a praxi. Comarch také nabízí speciální kompetenèní cesty, tj. Program pro rozvoj zamìstnancù partnerù, kteøí budují komunitu zamìstnancù Comarchu.První etapa spolupráce splòuje formuláø ¾ádosti umístìný na kartì www.comarch.pl. Jediné, co musíte udìlat, je zadat své osobní mo¾nosti a daòové identifikaèní èíslo spoleènosti. Zamìstnanci spoleènosti se setkají se zajímavými body v rámci diskuse o podmínkách spolupráce.