It system ve kole

Prostøednictvím stále se rozvíjející globalizace a navíc internacionalizace v¹ech aspektù spoleèenského ¾ivota se vrací k otázce pøizpùsobení jednotlivých produktù svým vlastním trhùm, na kterých vytváøejí dodávané bytosti. Tyto implementace jsou zpracovány v malých oblastech, a to zejména v sektoru a segmentu IT. V pøípadì mnoha technologických produktù se toto pøizpùsobení skládá z umístìní softwaru.

Souèasným souborem èinností je úloha pøizpùsobení daného materiálu prostøedkùm daného trhu. Za prvé, je zalo¾en na vytvoøení tzv. Místní verze softwaru pøekládáním v¹ech frází a vytvoøení samostatné dokumentace, která je u¾iteèná pro nìjakou zemi. Èasto je kromì obvyklých pøekladových procesù tøeba zavést speciální systémy: metrické a datování, které budou v souladu se základními principy daného trhu.Proces, který se èasto nazývá symbol L10n, se také probouzí k pøípravì samostatné verze webové stránky dané slu¾by, aby se roz¹íøila její popularita s lidmi z jiných zemí. Tak¾e existují velmi potøebné funkce, zejména pøi otevøení známé spoleènosti na jednotlivých trzích. K tomu, aby byly v¾dy implementovány v správné a platné technologii, musí brát v úvahu celou øadu faktorù, vèetnì, ale nikoliv výhradnì, jednotlivých frází pou¾ívaných v dané oblasti a dokonce i vybraných dialektù. Správnì provedené postupy nejen¾e zvý¹í dostupnost slu¾by, ale pøispìjí také k image spoleènosti.