Janowova diagnoza

Kolposkopická diagnostika je zalo¾ena na interpretaci epiteliálního povrchu a vaskulárního obrazu. Prakticky nepostøehnutelné detaily cervikální epiteliální oblasti, které jsou èasto dobrou diagnózou, jsou ve velikostech obsa¾ených ve frakcích milimetru a vaskulární formát dùle¾itý v epiteliálním povrchu je o velikosti mikronù.

Ve smlouvì se stávajícím i nejdokonalej¹ím fotoaparátem, který vysílá obraz v nejostøej¹í formì, nemá schopnost vidìt takové prvky. Co je dobré, rùzné barvy èervené a svìtlé barvy nalezené v pøirozeném obrazu tohoto dùle¾itého prostøedí urèují správné rozpoznání. Neexistuje to samé ani pøi pou¾ití nejlep¹ích video zpráv. Obrovský obrat kolposkopického obrazu a specifické prostøedí, v nìm¾ jsme nuceni zobrazovat obraz, neumo¾òují pou¾ívání zaøízení, které jsou skvìlé v budoucích lékaøských oborech. Z dùvodu nedostupnosti je pou¾ívání nástrojù velmi obtí¾né. Pøi kontaktu s tím, dokonce i doktorem, který je velmi dobøe zvyklý na pou¾ití kolposkopu, ve velkých pøípadech není mo¾né vytvoøit smysluplné poznání, musí je pou¾ít také na pøe¾ití a osobní pøedpoklady.Kolposkopy optický zásobené a tunelové vidìní jsou nejvhodnìj¹í prostøedek pro kolposkopisty, vzhledem k optickému systému máme mo¾nost provádìt následné sledování, který poskytuje pøesné diagnostickou interpretaci sledované oblasti, a na obrazovce lze sledovat obraz vysílání a pacientovi nebo tvarování s lékaøem nebo stá¾istu.V nové éøe efektivní, ale u¾ Kolposkop pou¾ity k uspokojení po¾adovaných standardù kvality pro své kanceláøe, a kdy¾ mù¾e být veøejná nemocnice poøídit za pár tisíc, a vybaví ho do tunelové vidìní mù¾e být realizována v ka¾dé etapì ve vý¹i oscilující kolem pìti tisíc. Pokud je to nutné, je mo¾né pøíli¹ málo penìz, obnova starých, opotøebované po takové vy¹etøování pochvy a zpùsob, jakým jednají jako ka¾dý jiný. Kolposkop s významnými událostmi lze poøídit za polovièní cenu, kterou si chtìl koupit místo hodnì neefektivní a nepøesný Video Kolposkop.