Kovova ocel bude zpracovavat

Obrábìní jde do dùle¾itých oddìlení v mnoha prùmyslových odvìtvích, zejména v strojírenském prùmyslu. Díky tomu se mnoho webù a zaøízení sni¾uje.

Obrábìní se poèítá s abrazivním procesem (napø. Brou¹ením a èipem, kde se pøijímá soustru¾ení nebo frézování. V pøípadì obrábìní jsou ji¾ k dispozici velmi pokroèilé stroje, jako jsou CNC soustruhy a frézky. Existují tedy èíselnì øízené organizace nebo ty, kde je celý proces obrábìní daný vhodným programováním stroje. V dùsledku toho je soustru¾ení nebo CNC frézování velmi pøesné. Kromì toho je mo¾né vytvoøit zejména obrábìní, dokonce i velmi pokroèilé tvary.

Stroje s CNC musí být vybaveny vyspìlými elektronickými øídícími systémy a dobrým softwarem. Tento software èasto poskytuje kompatibilitu s CAD programy, co¾ umo¾òuje výrobu prvkù podle døíve pøipravených projektù v oblasti poèítaèových technických výkresù.

CNC obrábìcí stroje musí být urèen nejen ve zvlá¹tních kontrolních systémù, ale i ve vynikajících tøídy øezných nástrojù. Jedná se pak o rùzné typy soustru¾nických nástrojù, fréz nebo vymìnitelných vlo¾ek. Vytváøejí pøíjmy nejen pro pøesnost obrábìní. Vhodná tvrdost tìchto prvkù umo¾òuje obrábìní i velmi odolných materiálù. Zároveò silné a silné nástroje proti odìru skrwawiaj±ce uká¾e vìt¹í vitalitu i po intenzivním pou¾ívání. Èasto pou¾ívaným materiálem pro øezné nástroje jsou slinuté karbidy, které se vyznaèují velmi intenzivním výkonem.

Technologicky vyspìlý stroj musí být pøesnì provozován tak, aby bylo dùle¾ité plnì vyu¾ít jeho potenciál a dosáhnout vynikajících obrábìcích produktù. Proto je také nesmírnì dùle¾itý kvalifikovaný personál operátorù cnc a technikù obrábìní, kteøí vìdí, jak provádìt soustru¾ení nebo cnc frézování, stejnì jako programování a strojování stroje pøínosným zpùsobem.