Mikroskop v telefonu

Mikroskop je souèasné maso, které je v souèasné dobì v¹eobecnì známé a èasto je pou¾íváno vìdci v rùzných oborech, zejména v ka¾dé obore pøíbuzné pøímo nebo nepøímo biologii. První mikroskopy, které byly vynalezeny v 16. století, nesplnily jejich velikost a napøíklad by do ¹koly pøíli¹ nenapadly. Pøedstavovaly èoèky, jejich¾ zvìt¹ení bylo jemné, proto¾e pøedmìt mohl být roz¹íøen jen desetkrát. Ve srovnání s tím, co v souèasné dobì pøedstavují jídla, lze konstatovat, ¾e dosáhla prakticky nulového výsledku. Chcete-li v¹ak vytvoøit nìco jiného, potøebujete nápady, pokusy, projekty a neustálé zlep¹ování tohoto vynálezu. Proto se konstruktéøi posledního nezastavili. Prùlom v moderním poli do¹lo o chvíli pozdìji, proto¾e v sedmnáctém století. Samotné zaøízení bylo vylep¹eno a vynálezce rychle roz¹íøil výrobu, která si zaslou¾í spoustu penìz. Díky tomuto stroji by bylo dùle¾ité rychle pozorovat buòky, jako jsou prvoky. To znamenalo významné zvý¹ení biologických polí a vìdci byli schopni zaèít pozorovat ¾ivé organismy a jejich interiéry. Teï uvedu do mnohem pokroèilej¹í technologie. Stereoskopické mikroskopy mají tendenci zvìt¹it studovaný pøedmìt a¾ dvakrát. Dále poskytne pøesnìj¹í výzkum. Díky rozvoji a ¹íøení tohoto vynálezu mohou vìdci roz¹íøit znalosti o materiálu men¹ích a men¹ích organismù. Kromì toho stereoskopické mikroskopy umo¾òují pozorovat pohyb vy¹etøovaných pøedmìtù, mù¾ete se s nimi také vypoøádat nejen v denní dobì, ale také v noci, proto¾e nejsou zalo¾eny na denním slunci.