Mikroskopy 1 2 lokosit

Mikroskop je nástroj, který je v konfiguraci a pou¾ití velmi dostupný. Kovové nebo plastové pouzdro, které má siluetu a stùl, jsou umístìny na vhodných vzdálenostech: èoèka, okulár, zrcadlo a clona.

Okular je sada správnì vybraných èoèek umístìných v kovové trubici, do které se oko dívá do oèí. Objektiv také volí správnì vybrané èoèky umístìné v kovové trubce jen o nìco men¹í, která "vypadá" na mikroskopu. Mikroskopická pøíprava je kus biologického materiálu, který se nachází v kapce vody na obdélníkovém tzv první sklíèko a pokryté tenkým okrajem krycího skluzu. Takto pøipravený mikroskop je veden na stole ve svìtle pohledu mikroskopu. Prostøednictvím otvoru ve støední èásti stolu svìtlo dopadá na støed zespodu, které je smìrováno pomocí pohyblivého zrcadla umístìného pod stolem. Správnì nastavené zrcadlo nasmìruje shromá¾dìné teplé nebo umìlé svìtlo - pokud mikroskop má elektrické osvìtlení - na mikroskop. Umístìný mezi zrcátkem a pøípravkem mikroskopu, clona zva¾uje úlohu regulovat mno¾ství svìtla dopadá na støed a pozorovatele dostat do oka. Zvednutím a sni¾ováním stolu s pøípravkem se upraví zraková ostrost pøípravku. V optickém mikroskopu se pøedpokládá celkové zvìt¹ení pozorovaného objektu vynásobením zvìt¹ení okuláru zvìt¹ením èoèky. Úplnì nová forma a navíc jemná postava a manipulace jsou urèovány elektronovým mikroskopem. Zásada praxe je zde podobná, pouze to, ¾e svìtelná osoba vykoná v koneèném mikroskopu správnì kalibrovaný elektronový paprsek. Pøíprava pøípravku probíhá také mimoøádnì specializovaným zpùsobem. Nejprve se biologický materiál ukládá do významné pryskyøice. Po koncentraci pryskyøice je tento výbìr vyøíznut speciálním mikrotónovým no¾em do mnoha velmi tenkých èástí, které se uzavøou v pohledu, dr¾ícím èoèku mikroskopu. Elektronový mikroskop umo¾òuje dosáhnout velmi intenzivních zvìt¹ení dùle¾itých v optických mikroskopech.