Modni poehlidka ory 2015

V sobotu skonèila výstava nejnovìj¹í sbírky místního výrobce odìvù. Akce pøilákala ¹irokou ¹kálu divákù, kteøí plánovali zkontrolovat, co budou návrháøi pøipraveni na nadcházející sezónu. Mezi diváky jsme mohli vidìt i nìkolik osobností, novináøù a politikù.Dobøe rozvinutá show existovala v nejdel¹í skuteènosti a v¹e pro¹lo bez jakýchkoliv pøeká¾ek. Uprostøed jsme mohli obdivovat modely pøedstavující nádherné, letní, ruènì vyrobené obleèení. V jejich provozu byly pou¾ity pouze velké a vzdu¹né tkaniny s barevnými barvami, vèetnì bavlny, lnu a hedvábí. Na¹i reportéøi byli nejvíce ohromeni vzdu¹nými, barevnými maxi suknìmi v odezvì vytvoøené háèkováním. Obdivem byly také krajky, romantické ¹aty a halenky s ozdobami a vy¹ívanými bikinami. Pro lehké obleèení, návrháøi navrhli pro ¾eny, mimo jiné, pletené klobouky s jednoduchými kruhovými objezdy, zdobené krajkou a krásné kvìtiny.Po pøedstavení se konala aukce krásných svatebních ¹atù pøipravených pro moderní vìci. ©aty byly vyplaceny osobì, která by chtìla zùstat anonymní. Kromì toho bylo vydra¾eno i málo obleèení z poslední kolekce. Pøíjmy z aktuální aukce budou pou¾ity pro rodinný dùm. Je tøeba zdùraznit, ¾e spoleènost ochotnì podporuje rùzné zajímavé a pozitivní akce. Ji¾ jsme opakovanì zachránili majitele za prodej vlastního zbo¾í, a jakmile bylo pøedmìtem aukce, byla i náv¹tìva továren.Zástupce spoleènosti nám øekl, ¾e nejnovìj¹í kolekce dorazí do prodejen na zaèátku kvìtna. Kromì toho informoval, ¾e znaèka zva¾uje otevøení internetového obchodu, kde by byly dobré sbírky jiné ne¾ ve stacionárních obchodech.Místní odìvní znaèka je nápoj mezi nejúplnìj¹ími výrobci odìvù v této oblasti. Má nìkolik továren v celém regionu. Zamìstnává nìkolik tisíc lidí, vèetnì mnoha nejkrásnìj¹ích krejèích, krajèíøù a designérù. Toto jméno je napsáno ve sbírkách ve spolupráci s velkými polskými designéry. Tyto sbírky jsou samozøejmì ú¾asné uznání, ¾e znovu pøed spu¹tìním obchodu, jsou pøipraveni v jiné frontì z jiného rána. Tyto sbírky probíhají celý den.Èlánky této spoleènosti z mnoha let jsou mezi u¾ivateli velmi oblíbené, a to iv regionu, kdy i v zahranièí. Psát o ní, to není správné, nemluvì o síle odmìn, které obdr¾el, a které kontrolují, ¾e zisky jsou nejdokonalej¹í hodnotu.

Zobrazit svùj obchod: Jednorázové obleèení