Nebezpeei hypnozy

Jsme v dobì, kdy nás nìkdy èeká rùzné nebezpeèí. Èasto by mì ucítila, ¾e tlak plynu pøekroèil pøijatelnou hodnotu. To vedlo k výbuchu kotle, co¾ na¹tìstí vedlo k nákladným opravám. Jsem si nyní vìdom skuteènosti, ¾e dne¹ní pomoc je dùle¾itá pro snadné ztráty ¾ivota, ale skupina obyvatel si to neuvìdomuje.

Hammer of Thor

V souèasné dobì je svatba nìco jako klapky nebo pojistné ventily. Jedná se tedy o ventilový model, který se automaticky sám organizuje, kdy¾ tlak plynu nebo par pøesáhne pøijatelné hodnoty. Tím se zabrání výbuchu takových konstrukèních prvkù, jako jsou nádr¾e, potrubí a celek. To byl poprvé pou¾it v druhé polovinì sedmnáctého století v dobøe známém zaøízení, který byl tlakový hrnec.Pokud se podíváme pozornì na nejjednodu¹¹í modely bezpeènostních ventilù, zjistíme, ¾e existuje jen køehká deska, která je po¹kozena, kdy¾ plyn prochází pøípustným tlakem.Bohu¾el, velmi èasto byl ventil sám peèen. Èasto to bylo nevìdomì úètováno zákazníkem zaøízení. Proto se pou¾ívají dva základní ventily, které se nejèastìji pou¾ívají na ostatních koncích daného zaøízení.Tyto ventily byly bì¾nì dány v parních motorech. Tím se zabránilo náhlému nárùstu tlaku, který by v prùbìhu jízdy vozidla existoval. Hrozí, ¾e exploduje, co¾ mù¾e zpùsobit smrt v¹ech cestujících.Mám pøíle¾itost zaujmout ètenáøe o bezpeènostních ventilech. Ka¾dý, kdo si tento materiál pøeèetl, si je teï pravdìpodobnì vìdom mimoøádnì dùle¾ité otázky, které tyto mechanismy hrají v novém svìtì a prùmyslu.