Odborne praxe ve veoejne spravi

Je to soudní pøekladatel z Krakova, který mu umo¾òuje studovat, díky èemu¾ se mù¾e stát pøekladatelem.Pøísný pøekladatel je ¾ena, která se probouzí hlavnì v pøekladu úøedního charakteru a doporuèuje se pøelo¾it prosby nebo dopisy týkající se ovìøování pøepisù cizích jazykù. Pravdìpodobnì to funguje i pro soukromé osoby a pro potøeby státních orgánù: soudy, policie, státní zástupce atd.

Samotná krása, kterou je tøeba cestovat, aby dosáhla titulu soudního pøekladatele, není jednoznaèná. Základním dùvodem je splnìní kritérií pro udìlení polského obèanství nebo obèanského nápoje z konce èlenských státù EU, co¾ je dùkazem, ¾e nedo¹lo k ¾ádnému trestnímu rejstøíku, a také se uèit pol¹tinu. Samotná zkou¹ka provádìná pøed polskou zku¹ební komisí pod zá¹titou ministra spravedlnosti je vyjádøena ve dvou skupinách, tj. Pøeklad a pøeklad. Dùle¾itým z nich je schopnost porozumìt z pol¹tiny do cizího jazyka a naopak. Pøi ústní zkou¹ce se uchazeè musí zabývat konsekutivním tlumoèením a pøekladem. Pouze kladný prùkaz na obou stranách zkou¹ky vám umo¾ní vybudovat profesi a zadávat kandidáty na seznam soudních pøekladatelù poté, co ministrovi spravedlnosti pøedlo¾í pøíslu¹ný slib týkající se odpovìdnosti vyplývající z va¹í profese a více o svìdomitosti, nestrannosti a bezúhonnosti, kterou vy¾aduje, jako¾ i povinnost zachovávat státní tajemství.

Pøísahou soudního tlumoèníka by mìli tvoøit pøedev¹ím dokumenty, které mìly být vzaty v úøedním smyslu, vèetnì narození, sòatku, úmrtních listù, vysvìdèení, notáøských listù, soudních pøíkazù, plných mocí, finanèních zpráv, certifikátù, diplomù, smluv.