Odpovidnosti majitele a spravce nemovitosti

Jak víte, továrna pøiná¹í velmi obtí¾ný pøíjem ka¾dému majiteli, který otevírá takový dùm. Za zmínku stojí povinnost majitele provozovat tuto továrnu. Nejdùle¾itìj¹í povinností majitele továrny je poskytnout bezpeènost ka¾dému, kdo ¾ije v takovém továrnì. Tak¾e v¹echny stroje, stejnì jako v¹echna místa v továrnì, musí být pøísnì kontrolovány a zaji¹tìny z hlediska bezpeènosti.

Mezi nejdùle¾itìj¹í standardy, které musí majitel dát svým zamìstnancùm, patøí nápoj, který je bezpeèný proti výbuchu. Jak víme v prùbìhu práce, jsou u¾iteèné rùzné hoølavé látky, které nejen¾e krmí stroje. Pokud se takové látky otevøou v dùsledku zhor¹ení stavu takového stroje, je ohro¾ení na poèátku vysoké. Proto je odpovìdností majitele továrny pravidelnì kontrolovat v¹echny stroje v továrnì a ukládat látky nebezpeèné pro zdraví a být lidské. Ano, továrna musí splòovat v¹echny podmínky stanovené v polském právu, aby mohla být blízká výrobì. Zamìstnanci mohou existovat a chodit pouze na osvìdèených místech. Pokud by pravidelné inspekce znamenaly, ¾e ¾ivot a zdraví èlovìka jsou v továrnì ohro¾eny, je také pravdìpodobné, ¾e k nìmu dojde a ¾e továrna bude zastavena a¾ do okam¾iku splnìní v¹ech bezpeènostních po¾adavkù. To v¹e by mìlo být kontrolováno vlastníkem továrny. Proto nestaèí poskytnout zamìstnancùm pøimìøený plat a vydìlávat z jejich práce. Za prvé je dùle¾ité dát jim dùvìru v knihu, kterou hledají ka¾dý den. Mnoho ¾en by urèitì odstoupilo od plnìní v¹ech bezpeènostních po¾adavkù, pokud by je polské právo nezmínilo. Proto je také dùle¾itá úloha státu pøi kontrole v¹ech mo¾ných továren a zaji¹tìní jejich bezpeènosti. Pøedev¹ím by se mìl majitel závodu sna¾it zajistit bezpeènost v¹ech obyvatel v továrnì. Je proto nesmírnì dùle¾ité.