Opole ekonomicke centrum pro rozvoj

Podnikatelé, kteøí chtìjí prodávat v polském regionu, jsou povinni ji vidìt, tak¾e jsou povinni mít k dispozici pokladnu. U nových spoleèností je èástka, z ní¾ se objevuje povinnost registrovat prodej pomocí daòové pokladny nebo fiskální tiskárny, v souèasné dobì 20 000 PLN. Na va¹em trhu jsou k dispozici dva zpùsoby prodeje nahrávacích zaøízení.

Patøíme èítaèe a fiskální tiskárny. V dùle¾itých fázích oka mohou vypadat témìø toto¾nì. Spolu sdílí, ¾e nákup pokladny novitus bono je dostupnìj¹í, proto¾e nechce být pøipojen k poèítaèi. Fiskální tiskárna s pou¾itím speciálního softwaru pracuje s poèítaèem, musí být k nìmu pøipojena, napø. Pomocí konektoru USB. Pøíjem z fiskální tiskárny nesdílí nic z pokladního dokladu a samozøejmì má doklad o koupi. V úspìchu tiskáren je pouze zpùsob archivace prodeje odli¹ný. Namísto druhého válce mají tiskárny speciální pamì»ové karty pro sbìr dat. Kombinací fiskální tiskárny s poèítaèem mù¾ete vyu¾ít øadu u¾iteèných funkcí, jako je sledování prodeje, generování reportù, pøíprava výkazù, jako jsou výrobky s nízkými otáèkami nebo nejprodávanìj¹í produkty. Je také mo¾né ovládat jednotlivé pokladníky, zacházet s jejich efektivitou èi èistotou a spolehlivostí.Ka¾dý pøíjem z fiskální tiskárny by mìl být známou firmou, NIP, èíslo pøíjmu, seznam èlánkù se sazbou DPH, prodejní hodnotou, datem & nbsp; èíslo pokladníka a jedineèné registraèní èíslo.V horkých mìsících se pøíjmy samozøejmì zamìøují na národní loterijní loterii. Pokud døíve, ne¾ v¹echny doklady o koupi v¾dy jednal od prodejcù, nyní ka¾dý, kdo se úèastní remízy a sny o vítìzství, dùslednì dìlá a registruje své pøíjmy v týmu. Sociální opatøení bude urèitì mít zamý¹lený úèinek, mo¾ná nám také pøinese zvyk dr¾et pøíjem.