Organicke potraviny

Nepochybnì nechránìné potraviny v nevyhnutelné (a relativnì rychlé cestì podléhají rùzným chemickým pøemìnám. Pøedstavují zrychlené (tyto zmìny pøedev¹ím chùzi rùzných mikroorganismù. Bez významu je samozøejmì vý¹ka teploty. Boj také vstupuje do èinnosti obou enzymù a stejného vzduchu.

Mimochodem, vzduch je jedním z hlavních dùvodù postupného poklesu jídla. Proè se to opravdu dìje? Dùvodem pro takový obìh návrhù je skuteènost, ¾e oxidaèní procesy - v tìsné vícestranné podobì - vedou pomalu k tomu, ¾e potravina de facto ztrácí své nutrièní stránky. Ztrácí chu» a - co je dùle¾ité - kvalitu. Existuje v¹ak poslední mo¾nost, jak to napravit. Jedná se o tzv. Vakuové balení potravin. Úèinek takového balení mù¾e pøekvapit mnoho lidí. Proè? Vákuové balení významnì - kromì významného rozsahu - prodlu¾uje trvanlivost mnoha jídel ulo¾ených v tomto typu potravin.

Navíc musíte také pamatovat na to, ¾e vakuový obal lze pou¾ít pro jiné typy. Promluvme si o nich v¹echny struènì. Mù¾eme - pro dobré zjednodu¹ení - rozli¹ovat tøi zpùsoby.

První z nich je balení s pøímým pou¾itím tzv vaky vaku. Jsou uzavøeny pomocí speciálního sváøecího stroje nebo vakuového balicího stroje.

Dal¹í mo¾ností je balení pomocí speciálních vakuových nádob. Zde také pøispìl vakuový tìsnicí prostøedek pro potraviny, proto¾e dnes by mìl být tento obal uzavøen. Mù¾eme v¹ak pou¾ít i tzv ruèní èerpadlo.

Dal¹ím typem balení jsou potraviny s podporou jiných, specializovaných a hermetických obalù s potøebnými vlastnostmi.

Pøi návratu do vnitøku pøípadu v¹ak musíme jasnì uvìdomit, ¾e vakuové balení rùzných potravin mù¾e skuteènì pøinést dobré zisky pøi konstrukci zøetelného a opravdu velmi dùle¾itého prodlou¾ení trvanlivosti konkrétních potravináøských výrobkù.

Statistici ukazují, ¾e napøíklad - chléb mù¾e pøe¾ít (v reálném prùmìru a¾ 7-8 dní, pokud je balen ve vakuu. Bez takového balíèku bude trvat dva a¾ ètyøi dny. Rozdíl je zøejmý. Èaj ze zmìny se mù¾e seznámit - bez ztráty dokonalých vlastností - dokonce a¾ 12 mìsícù, pokud je vakuovì zabalen. Bez této doby se její síly vyuèují asi dva nebo tøi mìsíce. Vakuový tìsnicí prostøedek pro potraviny, kdy a mimoøádné balení s tímto místem urèení, se pak mù¾e stát dobrou investicí.