Perky mikroskop

V ka¾dé èásti bytí èlovìk, který je nìèím vá¹nivým, potøebuje hodnì zku¹eného vybavení ne¾ fandu. Mikroskop, který bude uspokojivý pro prùmìrného domácího u¾ivatele, bude pravdìpodobnì pøedstavovat zaøízení pou¾ívající optiku jako dùkaz. Vìdec, který najde pøípravky o velikosti nìkolika atomù, v¹ak nebude schopen zvládnout zaøízení pøijaté od uèitele biologie ze skupiny.

I kdy¾ je pøi nákupu opravdu profesionálního vybavení taková nepøíjemnost. Nejlep¹ích výsledkù dosahují laboratorní mikroskopy, které zabírají paprsek elektronù (tzv. Elektrony pro zobrazování. Pokrývají spoustu prostoru a navíc dosahují vysokých mno¾ství. Kromì toho se také zamyslí nad výbìrem správné metody ve va¹em pøístroji. Mù¾eme se rozhodnout pro elektronový mikroskop, který zvìt¹í pøípravky a¾ na nìkolik milionùkrát (v souèasné dobì nejvýkonnìj¹í mikroskop na svìtì umo¾òuje vìdcùm analyzovat jednotlivé atomy vodíku. Takový mikroskop je hodnì prospì¹ný, proto¾e èím rychleji se pøibli¾ujeme, tím více mù¾eme popsat pøípravu, kterou sledujeme. Existují v¹ak i zaøízení, která pro svou èinnost nepou¾ívají elektrony. Taková zaøízení obìtují napøíklad ultrazvukové vlny. Takové mikroskopy se nazývají akustické. Tam jsou také fluorescenèní ty, které se pou¾ívají ve studiu organických látek. Výbìr vhodného laboratorního mikroskopu tedy není vhodným cvièením a stojí za to dostat se hluboko do tématu pøed objednáním vybavení pro polskou laboratoø. Pokud to neuèiníme pøed nákupem, zjistíme, ¾e jsme si objednali zaøízení, které je pøíli¹ silné pro místní potøeby nebo vyu¾ívající technologie, které pro nás nejsou u¾iteèné. Abychom to shrnuli, ne ka¾dý mikroskop, který je metodou, je nejkrásnìj¹í, ale myslím si, ¾e kdy¾ se podíváme na to, co chceme, budeme obzvlá¹tì spokojeni s vybavením, které jsme si zakoupili.