Po adavky na bezpeenost informaci

ATEX je právní skuteèností Evropské unie, která upravuje po¾adavky dùvìryhodnosti a zdravotních kontrol, které musí provádìt v¹echny výrobky urèené pro umístìní v blízkosti oblastí s nebezpeèím výbuchu. Poslední smìrnice v návaznosti na sjednocení stávajících norem ATEX 2014/34 / EU zaène fungovat od 20. dubna 2016, v¹echny práce budou muset mít následující znaky:

Titan gelTitan gel Efektivní metoda, která rozšiřuje velikost vašeho penisu

1. oznaèení CE, 2. identifikaèní èíslo jednotky, která vydala osvìdèení, 3. symbol ochrany proti výbuchu, 4. skupina výbu¹nosti, 5. kategorie zaøízení, 6. typ ochrany proti výbuchu, 7. podskupina výbuchu, 8. teplotní tøída.Ka¾dé zaøízení musí být umístìno tak, aby bìhem vìcí nepøedstavovalo nebezpeèí. Vydání certifikátu oprávnìnými osobami (. Napr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Centrum pro výzkum a certifikace Sp Z oo Gliwice souhlasí s dal¹ími postupy: 1. ES pøezkou¹ení typu - plán potvrdil, ¾e ¾ádost splòuje urèité po¾adavky smìrnice, zaji¹tìní 2. výrobní kvalita - postup pro schválení systému jakosti umo¾ní CE výrobek CE a prohlá¹ení o shodì 3. ovìøením výrobku - zku¹enosti øízení a ovládání ka¾dého vyrobeného jako výsledek projektu ve spolupráci s principem stanovení, 4. zaji¹tìní kvality materiálu - postup pro stanovení pou¾ívá systém jakosti vèetnì výstupní kontrolu a zkou¹ení výrobkù, 5. spolupráce se zákazníkem - postup pro splnìní potøebných zkou¹ek a testù ka¾dá kopie vyrobené výrobcem v rámci projektu s cílem zajistit jeho spolupráce s klientem pøedlo¾ených v certifikátu ES pøezkou¹ení typu a po¾adavkù uvedených v této smìrnici, 6. wewnêt fac øízení výroby - postup pro pøípravu technické dokumentace zaøízení, musí být doklady uchovávány po dobu 10 let od poslední jednotky 7. pøenos technické dokumentace oznámenému osobì za skladování, dokumentace by mìla mít obecný popis, design, výkresy, schémata, popisy, seznam norem , výsledky zkou¹ek a výpoètù, prohlá¹ení o shodì, 8. ovìøení jednotkové výroby.