Poile itosti a hrozby pro videcky a technicky pokrok

Jedním z nejcennìj¹ích prvkù v tom, ¾e dnes èlovìk je èlovìk, je mo¾nost ho nejúèinnìji vyu¾ívat, kdykoli to bude mo¾né. Výsledkem je nejen spoleèenský ¾ivot, ale i jeho kariéra, co¾ nám dává spoustu volného èasu. Pokud øídíte napøíklad vlastní firmu, sna¾íme se zajistit, aby ka¾dý ¾ivot v nìm byl vytvoøen rozhodnì as co nejni¾¹ím èasovým úbytkem. V takových chvílích stojí za to pøemý¹let o technickém pokroku a o velkých øe¹eních, která nás ka¾dý druhý den pøichází.

Jeliko¾ je restaurátor, efektivní správa èasu je dvakrát tak dùle¾itá jako u skupin v polích. Restaurace pracuje v tìsné tøídì a vzhledu prostøednictvím kontaktu s èlovìkem, stejnì jako správnì provedené slu¾by, které slou¾í chutné jídlo. Chu» jídla v¾dy ztrácí svou pozici, kdy¾ ji musíme odlo¾it pøíli¹ dlouho. Stojí za to investovat do bì¾ného softwaru, který zjednodu¹uje celou logistiku na¹í kuchynì. Mìli byste pøemý¹let o systémech, jako je gastro pos program. Poskytuje pak mobilní aplikaci, stejnì jako plné virtuální pozadí, které vám umo¾ní spravovat svùj vlastní obchod s velkou kontrolou. Jeho vlastnosti mohou být pøi objednávce rychle zaznamenány, co¾ automaticky vstupuje do kuchynì bez zásahu èí¹níka. V závislosti na konfiguraci tohoto nástroje pro správu restaurací mohou na¹e zprávy o objednávání venku. Kurýr, který doruèuje jídlo po telefonu, bude vìdìt o dal¹ím kurzu, ne¾ pøijde na obnovu a pøijme objednávku. Ulo¾ení jevi¹tì je proto hlavním dùvodem, proè byste mìli dát ka¾dému ka¾dodennímu tì¾kému èlovìku trochu èerstvosti a provozovat malou gastronomii.

Nechte zákazníkùm pocit, ¾e jsou hlavními hrdiny va¹eho podnikání. Uka¾te jim, ¾e chtìjí být pøítomni v jejich prùbìhu a poskytnout jim jídlo rychleji, ne¾ si pøedstavují. Celý proces provádìní pøíkazu lze následovat pozdìji z jakéhokoli místa, dokonce i v budovì. Bude mo¾né pøehodnotit v¹echny komponenty - objednávky, plnìní, finance, doruèení a dal¹í poznámky. Obchodní kontrolu se bránit s nejmen¹ím problémem. Výhody budou vyu¾ívat nejen zákazníci. Zlep¹ením restaurace budou zamìstnanci zvlá¹» spokojeni. Psaní aktivit, které chcete chránit, je dra¾¹í ne¾ kdy jindy. Investováním do technologií pøekonáte své konkurenty.