Poirodni peee o vlasy

Moje neteø má ráda, ¾e si hraje s vlasy, mù¾e¹ ji nìkolik dní pohladit, kartáèovat a zvednout. Zároveò je opravdu vstøebávána, ¾e pokud chcete, aby v¹e vypadalo perfektnì, mù¾ete si uspoøádat jeden cop ¹estkrát, nakonec tím, ¾e k nìmu pøipojíte zaøízení na vysou¹ení vlasù nebo vlo¾íte sponky do vlasù. Opravdu se mi líbí ¹kolní vystoupení a jejich realizace. Její nedávná tvorba, Princezna Joker, byla zábavná a potøebovala dokonalý úèes a ¹aty. Zpoèátku se maminka zamotala do pár prýmkù s luky, které se k nim pøipojovaly. Pak tato roztomilá dívka øekla ne, ne, a ne znovu. Tak se budu dívat na místa .... tak to zaèalo. Ètyøicet pìt minut pøetaktování a jejich modelování. Vypadala nádhernì jako dobrá princezna. Ale kdy¾ je s princeznami, rychle zmìnila názor. Neznamená to, ¾e od zaèátku uèení pro výkon uplynuly asi dvì hodiny. Neèekanì ... zcela zmìnila vize, zatímco ve svém projevu to moc moc nebylo, "neeee, nelíbí se mi to, nevzpomínám si nic v cestì princezny, která je její podøízená". Zeptala se sama sebe na nový úèes, vlasy zastøi¾ené ve struktuøe plné koky. Samozøejmì, jak ji¾ bylo øeèeno, máme dovednosti ohýbat si vlasy, tentokrát to ¹lo velmi rychle. Její matka, na jedné stranì, jsem byl ideální pro pøí¹tích dvacet minut.

Doporuèuji bubu-store vlasové spony