Poirodni proza

Ka¾dý daòový poplatník prodávající zbo¾í finanèním osobám je povinen evidovat obrat pomocí pokladny. Vytvoøte to, které vám umo¾ní aplikovat pøíslu¹ná vyrovnání s daòovými úøady. Toté¾ platí i pro právní pøedpisy.

A co úspìch rozbité pokladny?

V takových polo¾kách stojí za to poskytnout tzv. Rezervní hotovost. Její majetek není zákonným po¾adavkem a v problému ka¾dého investora je tøeba o takovém vydání uva¾ovat pøedem. Dokonale se setkává v opaèném typu nouzových situací, které vy¾adují øádnou opravu zaøízení. Zákon o DPH ve skuteènosti jasnì uvádí, ¾e v pøípadì úspìchu nedostatku mo¾nosti zøídit obchodní rejstøík prostøednictvím rezervního fondu by daòový poplatník mìl pøestat prodávat. Rezervní fond mù¾e chránit pøed zbyteènými a nepøedvídatelnými výpadky ve výrobì. Stojí za to mít, ¾e ochota majetku z rezervní pokladny by mìla být nahlá¹ena daòovému úøadu, co¾ dokazuje selhání nábytku a informace o náhradním zaøízení.

Bohu¾el, jak ji¾ bylo zmínìno, nedostatek pokladny, vèetnì vý¹e rezerv, se zamìøuje na nutnost zastavit prodej. Pak nemù¾ete pøipravit finalizaci prodeje, a tyto tøídy jsou nelegální také se mohou spojit s dùsledky v podstatì velké finanèní zátì¾e. Nemluvì o situaci, kdy klient po¾ádá o jeho pøijetí.

Mìlo by být oznámeno co nejdøíve o poru¹e slu¾by opravy pokladny a po¹tovních fiskálních tiskáren, ale také daòových úøadù o díøe ve vytvoøení obchodních záznamù pro fázi opravy zaøízení, a tak zákazníci s dírou v prodeji.

Pouze v pøípadì on-line prodeje nemusí podnikatel ukonèit svou èinnost, ale to znamená splnìní nìkolika podmínek - evidované záznamy musí být peèlivì zvá¾eny pro to, pro jaké zbo¾í byla platba pøijata; platba má být vytvoøena e-mailem nebo po¹tou. Prodávající - poplatník bude v tomto formuláøi upøednostnìn, aby vlo¾il fakturu s DPH.