Pokladna pro lekaoe

Pøedev¹ím je tøeba dbát na to, aby pokladna a fiskální tiskárna nebyly jediné. Jedná se o pokrmy, které se od sebe navzájem velmi li¹í. I kdy¾ jsou obvykle navzájem zmatené, mají rùzné systémy registrace a jsou charakterizovány rùznými funkcemi.

Registraèní pokladny mají ve¹kerý systém øízení prodeje. Obsahují základnu zbo¾í a pomáhají, tak¾e nemusí být pøipojeni k ¾ádnému jinému zaøízení. Tak¾e mù¾ete øíci, ¾e jsou sobìstaèné. Vzhledem k tomu, ¾e mají nìkolik funkcí, ne¾ jsou finanèní tiskárny levnìj¹í ne¾ ty, co¾ je urèitì výhoda. Je známo, ¾e ka¾dý mù¾e vidìt, kolik si vydìlat a jak strávit nejménì.Fiskální tiskárny jsou rozsáhlé pokladny. Vedle mo¾nosti tisku inkas a zavádìní prodejního systému mají i rozsáhlej¹í funkce. Mohou napøíklad kontrolovat soupis produktù, které daná entita pou¾ívá v soukromé nabídce. Díky takové nabídce v¾dy víte, co mù¾ete v urèitém okam¾iku odjet a co je tøeba koupit ve správný èas. Kromì toho mohou být do svého tìla pøidány nové propagaèní akce. Nejen obvyklé sní¾ení cen, ale také levnìj¹í prodej materiálu v balíèku, napøíklad: Koupit dva výrobky a tøetí dostanete zdarma. Dal¹í výhodou je, ¾e existuje funkce pøímého tisku faktur s DPH a nabízení na zlep¹ení inkasa pøed jeho tiskem. Taková ¹ance nemá fiskální pokladny. Nejsou v¹ak sobìstaèné pøi oddìlení od finanèních pokladen a musí být pøipojeny k externímu systému prodeje, tj. K poèítaèi, aby fungovaly dobøe. Existuje jak vada, tak i výhoda. Nevýhodou je, ¾e bez poèítaèe není schopen tisknout potvrzení. K nákupu poèítaèe dochází souèasnì s dodateènými náklady. Výhodou v¹ak je, ¾e údaje o prodeji ulo¾ené v poèítaèi jsou pøesnìj¹í a èitelnìj¹í. Fiskální tiskárny proto pracují lépe ve smyslu, kde jsou základy èlánku mnohem ¹ir¹í. Navzdory obrovské výhodì výhod fiskální tiskárny pøes pokladnu, ne¾ se rozhodnete pro jejich nákup, stojí za to zvá¾it, zda se takové profesionální vybavení doporuèuje pro nás. U ¾en provozujících malé obchody neexistuje takový rozsáhlý systém práce a náklady na pokladnu jsou slab¹í ne¾ fiskální tiskárna.