Pokladni dla ba

V souèasné dobì se témìø ve v¹ech na¹ich obchodech pohybujeme k automatizovanému prodeji. Základním pøístupem tohoto odvìtví je tedy fiskální postnet bingo xl - zaøízení, které hodlá hrát pøi registraci obratu a vý¹i danì, a to jak pøíjmù, tak DPH, na úspìch maloobchodního prodeje.

Prvním urèitým typem tohoto zaøízení je fiskální pokladna ERC. Je to daleko malé zaøízení, co¾ je pomìrnì malá pamì» RAM (kapacita je vyuèována v rozsahu a¾ 8 megabajtù. Obyèejnì má za to dost na pìt let - po této sezonì by mìl majitel koupit novou pokladnu nebo jednodu¹e nahradit fiskální modul. K fiskální mìnì ERC mù¾ete pøipojit externí zaøízení, aèkoli není mo¾né prodávat s pou¾itím poèítaèové aplikace.

Mezi typy ERC patøí mimo jiné pøenosné pokladny, známé a pod jménem mobilních pokladen. V¾dy se odebírají ve støednì velkých obchodech, které existují v bazarech nebo bazarech, kde velkou výhodou je jejich kompaktní velikost. Jednoduché kazety jsou také oblíbené, s mírnì výkonnìj¹ími funkcemi ne¾ pøenosné. Budou k nim pøipojovat poèítaè a dal¹í zaøízení, napøíklad váhu.

Pokladna POS je mnohem pokroèilej¹ím typem nábytku. Rozpoznávají poèítaèe, které hrají s registrací obratu, a navíc provádìjí øadu rùzných èinností, které sestávají ze sbìru jednotlivých produktù a jejich prodeje. Nejjednodu¹¹í metody POS jsou obvykle: fiskální tiskárna, klávesnice, monitor (standardní a hmatový a pravdìpodobnì poèítaè. Pokud v¹ak vytváøíte roz¹íøený systém, mù¾ete pou¾ít pokladnu s prakticky libovolným externím posilovaèem.

POS pokladna je velmi výhodnou investicí, proto¾e na rozdíl od hotovosti ERC je expanzí pøíle¾itostí RAM, výmìna software nainstalován èerstvìj¹í a efektivnìj¹í procesor. Za zmínku stojí, ¾e v tomto plánu není pokladna dobrá a tiskárna vydává potvrzení.