Pokladni ostry er a277p navod k obsluze

Mikroskopy umo¾òují pohled na microworld, jsou zaøízení urèená k pozorování velmi malých objektù, jejich¾ jemné prvky jsou obecnì neviditelné pro lidské oko. Mikroskop je zobrazen se dvìma zaostøovacími sadami èoèek, které jsou umístìny na efektech trubice nazývané trubice. Sada èoèek daných objektu se nazývá èoèka. Se zmìnami se druhá sada èoèek nazývá okulárem a dává pozorování. Uvnitø trubice je díky èoèce vytvoøen skuteèný obraz, zvìt¹ený a obrácený, který pozorovatel nav¹tíví díky okuláru. Vzhledem ke koexistenci obou sad objektivù je obrázek viditelný úspì¹ný, zvìt¹ený a jednoduchý. Metalografické mikroskopy jsou typ mikroskopu pou¾ívaného pro otázky týkající se neprùhledných vzorkù. Metalografické mikroskopy jsou charakterizovány svìtelnými mikroskopy a elektronovými mikroskopy.

Co mù¾eme vidìt pomocí metalografického mikroskopu?Samotné mikroskopické studie s pou¾itím metalografických mikroskopù zahrnují odebrání vzorku z urèitého produktu a následné le¹tìní a le¹tìní daného pole, tj. která bude po mikroskopickém pozorování pøedmìtem mikroskopického pozorování. Zveøejnìní struktury konkrétního kovu a navíc jeho slitiny a defekty neviditelné pouhým okem je dùle¾itým cílem metalografického výzkumu svìtelné mikroskopie. Zaruèují identifikaci rozmanitosti strukturních slo¾ek a prezentaci jejich morfologie, mno¾ství, rozmìrù a distribuce. Metalografické mikroskopy budou kupovat kovové pozorování a objevy. Díky pøesné implementaci èoèek detekuje metalografický mikroskop mikrotrhlinky, umo¾òuje vypoèítat podíl fází a pozorování inkluzí a dal¹ích dílù materiálu.