Pravo anglicky poeklad

Jejich domovy jsou je¹tì technologicky vyspìlej¹í. Základem dne¹ního dne je ovládání rùzných funkcí pomocí aplikace v telefonu. Podobná situace je v podnicích. Pøi budování nového domova nebo renovaci starého domova uva¾ujme o zvý¹ení pohodlí pou¾ívání.

Centrální vysavaèe jsou velmi zajímavou novinkou. V suterénu nebo gará¾i mù¾eme umístit takové nádobí na dùkaz. Pak nezajímá dokonalé místo v paláci a ¾ádný hluk nikoho neru¹í. Systém bude silný v ka¾dé budovì nebo firmì. Souèasnì mù¾e být vysáváno mnohem více ne¾ jedna osoba, co¾ zvy¹uje produktivitu. Podívejme se døíve, jaké jídlo bude splòovat va¹e oèekávání. Urèitì nám to pomù¾e v dne¹ním obchodníkovi a poradí vám pøi výbìru konkrétního modelu. Nejlep¹í je najmout specializovanou firmu pro montá¾, proto¾e ¹patnì uspoøádaná instalace mù¾e naru¹it centrální vysavaè. Dobøe zvolený vysavaè bude energeticky úsporný a tichý. Zapomeòte na pøená¹ení tì¾kého vysavaèe kolem budovy a hledáte zásuvku pro pøipojení.

Takzvané inteligentní domy získaly dne¹ní publicitu. Jaká je jejich "schopnost"? Systémy instalované doma nám umo¾ní velmi intenzivnì zasahovat do výkonu zaøízení. Speciální aplikace pro chytrý telefon umo¾òuje pøístup k tìmto mo¾nostem, jako je nastavení oken, vypnutí napájení, zapnutí topení nebo kontrola zavírání dveøí. Pøemý¹lejte, kolikrát jsem byl na konci domu pøekvapen, zda jste vypnuli nìjaké zaøízení nebo zda jste je zamkli uprostøed dveøí. Nemù¾ete mít takové starosti rychle a øíct to negativním zpùsobem, a pokud se úzkost uká¾e jako oprávnìná, opravte svou chybu. Pøirozenou souèástí tohoto zaøízení je monitorování a jakýkoli typ alarmù s detektory strá¾cù a vysoce pokroèilými bezpeènostními funkcemi. Ná¹ dùm, který sám posílá zprávu bezpeènostní firmì nebo policii. Zlodìj se zamyslí dvakrát, ne¾ se pokusí okrást takový dùm.

Moderní metoda nám umo¾òuje u¹etøit spoustu klima a starostí. Podle mého názoru se jedná o cenné úspory a investice do stávajících standardních systémù. Nebudete litovat!