Prvni poispivek

NicoinNicoin - Pøestávka se zvykem kouøit bez stresu!

Mnozí mu¾i se z jiných dùvodù rozhodnou pracovat mimo hranice jiné zemì. To neplatí a pro nì neplatí, ¾e by se s na¹í národností nemìli významnì ztoto¾òovat, ani nemají pøedstavu o návratu do své zemì, ale také lidé, kteøí si chtìjí koupit nemovitosti, které budou pronajaty pøi cestì do zahranièí, chtìjí nakupovat. Osoby, které pracují mimo Polskou republiku, mohou ¾ádat o hypotéku i v Polsku nejen na obratu pozemku v domácím svìtì, ale také na své mo¾nosti. Je zøejmé, ¾e chtìjí konat mírnì odli¹né podmínky ne¾ lidé v Polsku.

Za prvé, nìkteré banky vám umo¾ní podat ¾ádost o hypotéku pouze osobám, které pracují na vklad hotovosti vydìlané na bankovní úèet. Jak víte, fáze je tuhá, proto¾e zahranièní spoleènosti provozují pøevody pouze na osobní úèty otevøené v místních bankách, nebo navíc pøi výstavbì ¹ekù. V takových pøípadech byste mìli po¾ádat o dal¹í dokumentaci svého pravidelného pøíjmu. Ve vztahu k tìm, kteøí s mo¾ností pracují, jsou navíc ve vìt¹inì pøípadù prezentovány vy¹¹í po¾adavky na vlastní pøíspìvek. Pro mu¾e pracující v zahranièí, ale v¾dy na námìstí Evropské unie, proto banka zvý¹í hodnotu polského pøíspìvku na 20% hodnoty nemovitosti (pro zamìstnance pracující v Polsku èiní hodnota pøíspìvku od konce roku 2014 pouze 5%, ale pro ¾eny, které pracují v Americe - hodnota pøirozeného pøíspìvku bude 50%.

Samozøejmì, banky budou s nejvìt¹í pravdìpodobností potøebovat pøeklad dokumentù nezbytných k získání hypoteèního úvìru, tj. Rodného listu, dokladu potvrzujícího, ¾e kniha je v kontaktu s majitelem, oddací list. Pøeklad ¾ádosti o hypotéku lze objednat u pøekladatelské agentury specializující se na finanèní a odborné pøeklady. Nabídku kanceláøí naleznete na online kartách, ale i po pøedchozí dohodì s vybraným pøekladatelem. Banky, které nevy¾adují pøedlo¾ení dokladù potøebných k získání úvìru na bydlení, jsou Nordea a Deutsche Bank.