Psycholog

Poznejte svou mysl, poznejte své emoce, buïte lep¹ím zamìstnancem ... To jsou psychologové sloganù. Jak to vlastnì je? Pomoc psychologa je nenahraditelná i v situacích?

Konotace slova psycholog a psychiatr v Polsku má v¾dy pejorativní význam a sjednocuje se s pa¹tikou a du¹evními chorobami, které a¾ do samého konce nevíme, prostì se bojíme. V západní Evropì nebo v oblastech Ameriky - USA a Kanady je práce psychologù hodnocena velmi pozitivnì. Mnoho ¾en a nejen celebrity mají své slu¾by a dovednosti.

Ka¾dý z nás má momenty zhroucení. Èasto jsou takové nálady zpùsobeny rùznými zku¹enostmi spojenými s formami ¾ivota - neúspì¹nou láskou, problémy ve výrobì, v kontaktu s vlastními ¾enami, rodinnými problémy nebo smrtí blízkých nebo traumatickými zá¾itky èi závislostmi ... V¹echny tyto události vtisknou svou stopu na vlastní psychiku. Nìkteøí lidé si s nimi mohou pomoci tím, ¾e se zavøou se ¹patnými emocemi a vzpomínkami, a nìkteré ¾eny se prostì nedoká¾ou vyrovnat. Pak, aby se zabránilo tragédii - sebevra¾dì nebo incidentu v èistì du¹evní nemoci nebo závislosti - potøebujete specialistu psychologa nebo psychiatra. Nìkdy staèí jedno setkání a stane se, ¾e je doporuèena trvalá terapie, která pomù¾e organizovat naru¹ený vnitøní svìt. Schùzky s psychologem by mìly být pou¾ívány jako pøirozené náv¹tìvy u lékaøe - to je pøesnì to, co se setkávají s odborníkem v mysli a du¹i. Taková setkání jsou rozhovorem o sobì, o tom, co nás trápí, poznávání motivù na¹ich krokù a systémù boje s posedlostmi, slu¾by v hojení a odstraòování negativních my¹lenek.

V ka¾dém mìstì najdete psychologickou pomoc, terapeutickou pomoc a stojí za to pou¾ít. Psycholog v Krakovì odpoví na v¹echny otázky a pomù¾e vám øe¹it témata, která mohou zmìnit va¹i normální noèní mùru.