Psychologie tioat

Ka¾dý z nás má nìkdy hor¹í okam¾iky v bytí, nìkdy v depresi nebo strachu. Èasto jsou tyto státy výsledkem ¹patných a stresujících událostí v na¹em bytì, pro které nemáme ponìtí. Smrt milované osoby, ztráta pøítele, rozvod, nemoc, ztráta nebo zmìna práce - podmínky pro du¹evní ¹patný pocit mohou být ve skuteènosti mnoho. Je normální, ¾e se cítíme ohromeni, depresivní a slabí pod vlivem takových forem. A takový stát by mìl projít sám, v poètu èasù, døíve èi pozdìji. Jak pracovat, kdy¾ se to opravdu nedìje?

Cítíte se neustále depresivní a ohromení, ¹patné státy ¾ijí nepøetr¾itì po v¹echny týdny? Dìlá¹ je, aby ztratili kontakt s ostatními nebo zanedbali své povinnosti? Pamatujte, ¾e ne ka¾dá rána se sama hojí. Nìkdy bychom mìli oslovit odbornou pomoc - na tom není nic ¹patného. Kdy¾ úèinky negativních událostí pøebírají péèi o vá¹ domov, mù¾e být nápomocna klinika du¹evního zdraví.

V prostøedí, jako je psychiatrická klinika, praktická a certifikovaná práce lékaøù (psycholog, psychiatr, sexuolog, psychoterapeut. Mù¾ete se spolehnout na jejich vlastnosti pro speciální slu¾bu a pomoc. Na rozdíl od lidového názoru nejsou prostøedky tìchto lékaøù vyhrazeny pouze ¾enám posti¾eným vá¾nou du¹evní nemocí - naopak - ka¾dý, kdo se dlouhodobì zabýval problémem v psychologickém prùmyslu - i kdy¾ symptomy nejsou pøíli¹ tì¾ké - by tam mìl být. Nedodr¾ení ¹patné nálady mù¾e zpùsobit, ¾e se budou vyvíjet nemoci, jako je deprese a neuróza. Výraznì brání trvání pacientù a jsou léèitelné, terapie mù¾e být opravdu dlouhá.

V rané dobì na klinice du¹evního zdraví budete moci setkat s psychologem na konzultaèním setkání. Taková schùzka poèítá s urèením diagnózy, poskytováním informací a urèováním dal¹ích akcí, které mohou být napø. Postoupení psychiatrovi nebo psychoterapii u lékaøe.