Rozpada zeleninu

Drtiè zeleniny není zaøízení, které je platné v domácí kuchyni, a urèitì velmi funkèní. Ka¾dá ¾ena v domì ví, ¾e neustálé øezání zeleniny je tak únavné, zejména pokud pøipravíme velký salát pro rodinné setkání. V tomto pøípadì je obzvlá¹tì vhodné pou¾ít drtiè, který vám pomù¾e pøipravit jídlo ne pro konkrétní pøíle¾itosti, ale ka¾dý den.

Man Pride

Drtiè není mimoøádnì dùle¾itým nástrojem, nezabere celý stùl, a dokonce i lidé v kanceláøských budovách nebo nájemních domech se mohou rozhodnout koupit drtiè. Stroj øezá a kotlety zeleninu a produkty, tak¾e za minutu mù¾eme udìlat ovocný salát pro rodinu, ani¾ bychom se unavili skuteèným krájením na krátké kousky. Nìkteré spoleènosti také nabízejí modely, které nejen sekanou zeleninu, ale také rozdrtit led. Nebudeme-li rádi øe¹it drcení ledu, tato cesta bude urèitì k dispozici. Stojí za to investovat spoustu penìz do atraktivnìj¹ích pøíkladù, které zaseknou nejen zeleninu a ovoce, ale také napøíklad oøechy, které mohou být skvìlým doplòkem v¹ech salátù. Nìkteøí drcení si stále pamatují na funkci tvorby ¹»áv. To je velmi cenné, proto¾e pravidelnì opilé extrakty èerstvì vymaèkaných plodù mají pozitivní vliv na va¹e zdraví a zpùsobují vysoký a záøivý vzhled. Aktuální tzv „zelené ¹»ávy“ nebo ty, pro které provozujeme zeleninu nebo èerstvé ovoce. Vytvoøíme lahodné kompozice pøi zachování kale, hru¹ek, hroznù, kiwi a dokonce celeru. Drtiè ze série mù¾e vytvoøit salát k veèeøi, s pou¾itím poslední rajèata, okurky, peking nebo øímský salát a øedkvièky. Mù¾eme také vylisovat ¹»ávu z mrkve (za pøedpokladu, ¾e máme opravdu dobrý model mlýnku, proto¾e mrkev je spousta tì¾kých a více populárních pøíkladù se s ní nemù¾e vypoøádat. Co je dobré, mù¾eme také brambory nakrájet na bramboráky.