Rozvoj rodinne spoleenosti

CNC frézování se oznaèuje jako obrábìcí proces, bìhem kterého se z obrobku otvírá urèitá skupina materiálu. V dobì frézování jsou vybrány nejmen¹í materiálové èipy. Velmi rychle se pohybující stroje se otáèejí, co¾ dìlají s konstantním posuvem. Souèasné stroje se oznaèují jako frézky. Nejèastìji se mù¾ete setkat s klasickými frézami a frézovací technikou na frézce.Metoda frézování cnc je zalo¾ena na øízení poèítaèe zaøízením.

Doporuèují se tøi hlavní typy frézování: souèasnì, tváø a rameno.V poøadí frézování oblièeje je osa otáèení analogická zpracované velikosti. Po obvodu kruhu vystupují zuby øezaèky, které pracují nezávisle. Pøi úspì¹ném obrábìní rotaèních ploch se frézy stávají rovné nebo spirálovité.Konec frézování znamená, ¾e fréza je brána v úvahu ve vøetenu. Osa rotace je získána kolmo k zpracovávanému povrchu. Obrábìní se provádí pøes hrany èela øezaèky.Bìhem frézování ramen se fréza otáèí podél povrchu, který má být obrábìn svisle. Pøi úspìchu obrábìní plochy naklonìné frézy, které tvoøí pomìrnì naklonìné. Je mo¾né provádìt více ne¾ práci (obrábìní tématu po stranách, jakmile fréza má reverzibilní zuby.V závislosti na druhu materiálu, který se pou¾ívá k ¾ivotu, se pou¾ívají rùzné frézovací nástroje. Frézy na oblièej øezané boènì a pøední. Diskové frézy øezané po stranách. Na èíselníku se støídají støídavé zuby, které støídavì støídají v drá¾ce. V dùsledku toho je pravdìpodobné, ¾e budou evakuovány èipy. U hranatých no¾ù jsou øezné hrany nastaveny v rùzných úhlech.