Servis pradelny

Pokladní slu¾ba je uvedena nejen pøi selhání zaøízení, ale také pøi kontrole povinné pokladny a pøi zahájení a uzavøení obchodu. Spolu s pøedpokladem je jedinou osobou, která by v pøípadì selhání pokladny mohla mít zájem o její zmìnu, je mu¾em servisní jednotky, která má pøíslu¹ná oprávnìní. Velmi èasto dochází k získání práv následujícím zpùsobem:

SuganormSuganorm - Inovativní opatøení v boji proti cukrovce!

oprávnìní:- servisní spoleènost uplatòuje na prodejce pokladny mo¾nost uzavøít spolupráci a zavést smlouvu o autorizovaném prodeji,- po obdr¾ení souhlasu øídí nejménì dva hosty k certifikaènímu výcviku, který je doplnìn zkou¹kou. Bìhem výcviku získává servisní technik práva pro v¹echny osoby, které mají fiskální zaøízení, která se dívají na nabídku výrobce.- po vynikajícím dokonèení testu získá servisní technik jméno a prùkaz toto¾nosti a peèetì pro vyplnìní fiskálního modulu. Výrobce v¹ak uvede servisního technika do seznamu osob, které mají právo provádìt opravy v záruce a bez záruky, jako¾ i pøíslu¹né technické prohlídky a dodateènì po¹le své pøevedené daòovému úøadu.

SvátekPovolení trvají na úrovni jednoho roku a uvádí správný typ pokladny - hotový kurz neposkytuje servisnímu pracovníkovi právo na opravu v¹ech fiskálních prostøedkù jednoho výrobce a pouze se zbavit rozhodnutí u nìkterých modelù.Servisní technik je zodpovìdný za to, ¾e ka¾dý den zaèíná své schopnosti tím, ¾e zaèíná ve výrobních dílnách, mìl by se také setkat s dopisem výrobce o prodlou¾ení doby platnosti.Po¾adavek zapsaný v koncesionáøské smlouvì má být sklad náhradních dílù, jako¾ i øídicí a mìøicí nástroje a zaøízení, které obsluhující jednotka provádí. A slu¾ba je nucena dodávat zákazníkùm spotøební materiál, který je vytvoøen výrobcem.Oprávnìný servisní technik, který neposkytuje finanèní slu¾by na lodi pøíslu¹nému, není vhodný pro slu¾bu a musí kartu poskytnout výrobci. Serviceman mù¾e obsluhovat pokladny, ale pouze pokud je zamìstnancem spoleènosti v souvislosti s dohodou o autorizovaném prodeji výrobce.