Smirnice o volnem pohybu osob

Smìrnice EU Atex stanovuje základní po¾adavky, které musí splòovat v¹echny výrobky, které jsou uvedeny do provozu v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Související normy funkènì s pravidlem definují specifické po¾adavky. V rámci vnitøních pøedpisù zavedených v jednotlivých èlenských státech jsou definovány po¾adavky, které nejsou specifikovány ani smìrnicí ani vnitøními normami. Vnitøní pøedpisy se nemohou li¹it od ustanovení smìrnice, ani nemohou dosáhnout zpøísnìní po¾adavkù stanovených touto smìrnicí.

https://ecuproduct.com/cz/diet-duet-komplexni-lecba-pro-stihlou-postavu/

Smìrnice Atex byla schválena tak, aby minimalizovala riziko, které je sjednoceno s pou¾itím jakékoli komodity v oddìleních, ve kterých mù¾e pøekroèit potenciálnì výbu¹ná atmosféra.Výrobce nese velkou odpovìdnost za urèení, zda daný výrobek podléhá posouzení v souladu s pravidly atex a za pøizpùsobení daného èlánku souèasným hodnotám.ATEX se vnucuje úspìch produkty, které jsou pøi pohledu na nebezpeèí výbuchu. Ex zóna, je pøítomen prostor, kde tato práce nebo u ulo¾ené látky vázané na vzduchu mù¾e vytváøet výbu¹né smìsi. Zejména pova¾ují odbory tìchto látek: kapaliny, plyny, prach a cokoli hoølavý. Mohou tak být, napøíklad. Benzín, alkohol, vodík, acetylen, uhelného prachu, døevìného prachu, zinkového prachu.Exploze vzniká v pøípadì, ¾e velké mno¾ství energie proudící z úèinného zdroje zapálení jde do výbu¹ného prostøedí. Pøi inicializaci po¾áru se vrátí do ohniska, co¾ pøedstavuje významnou hrozbu pro potraviny a lidské zdraví.