Software pro spoleenosti microsoft

Osoby provozující cateringovou kampaò velmi dobøe vìdí, jak dùle¾itá je netrpìlivá a funkèní zákaznická slu¾ba. Èasto v reálných a èasto nav¹tìvovaných prostorách, kde se mnoho pøíkazù snadno mýlí nebo pøehlí¾í. Správný software, který zlep¹uje práci restaurace, baru nebo nového gastronomického prvku, výraznì usnadòuje práci, díky èemu¾ se zvý¹í spokojenost nejen klienta, ale i zamìstnance. Jaký by mìl být takový program charakterizován?

ProEngine Ultra

Inovaèním øe¹ením je pou¾ití dotykového panelu. Díky tomu, ¾e slu¾ba byla naposledy poskytnuta, je program dosa¾en na absolutní minimum a zároveò trénink èlovìka, který je schopen zvládnout tento plán, je krátký a dostupný. Velká slu¾ba bude pøesnì intuitivní, zejména proto, ¾e vìt¹ina lidí bude pou¾ívat software v restauraèním zaøízení. Od tohoto zaèátku je nutná modulární programová konstrukce, která umo¾òuje pøizpùsobit svùj úkol po¾adavkùm majitele restaurace nebo baru.

Takový program by mìl také usnadnit práci nejen, ale také poskytnout zamìstnavatelùm schopnost øídit dobu, po kterou knihu a kvalitní slu¾by zamìstnancù. Je vhodné udr¾ovat aktivní výmìnu mezi sborovnì, kuchyò a vedení, a dokonce i zavádìní nových jídel, cenové zmìny, nebo nízké nebo bonusových programù pro stálé zákazníky. Flexibilita pøi schvalování typù zále¾itostí je obrovskou výhodou tohoto softwaru. Pít z nejjasnìj¹ích plány tohoto druhu na trhu je socha gastro programem, který poskytuje v¹echny funkce vysoce, a hodnì odli¹né. Je proto ideální lék pro majitele pizzerií, fast food z prostor èi restaurací. Komplexní slu¾by na druhé stranì místnosti, výrazné zlep¹ení komunikace mezi rùznými skupinami zamìstnancù v místnosti a mo¾nost zavést odrùdy jsou hodnoty, které by mìly pøesvìdèit ka¾dý podnikatel, hraje v oblasti stravování pro zavedení tohoto plánu.