Staticka struktura dat

Statická elektøina je také nevýhodná ve v¹udypøítomném my¹lení. Jeho øe¹ení, zejména ve výbu¹né atmosféøe, vedou k vzniku jiskry a následnì k explozi. Ka¾dý rok se v Evropì vyskytuje a¾ 400 událostí souvisejících s elektrostatickými výboji, ale je mo¾né je jednoznaènì zabránit pou¾itím jednoduchých zaøízení a technik, které jsou úèinné a obecnì dostupné.

Aby se vypou¹tìly náboje vytvoøené a shromá¾dìné v prùmyslovém procesu, nádr¾e, kontejnery, nádr¾e by mìly být opatøeny elektrostatickým uzemnìním nebo elektrostatickým uzemnìním. Souèástí tohoto projektu je pou¾ití silné svorky nebo jiného spolehlivého pøipojení chránìného zaøízení pomocí peèlivì vybraného kabelu, který je náchylný k pøenosu elektrického náboje do normálního uzemnìní. Dùvodem je jemná integrace s uzemnìním, nikoliv ve výrobních procesech, takové výsledky jako laky, pryskyøice, barvy, rozpou¹tìdla a výbu¹niny se èasto vyskytují v prvcích, ve kterých mù¾e být zpracování, míchání nebo nádoby pro tyto látky pokryty mnoha vrstvami nebo rzi. Ve smlouvì s vý¹e uvedeným oslabují výkon terminálù nebo nové metody uzemnìní podporované kanceláøemi. Podle smìrnic ATEX musí uzemòovací terminály splòovat øadu po¾adavkù, aby byly v oblastech výbuchu nebezpeèím výbuchu. Nemohou být pokryty materiálem pou¾ívaným k vytváøení jisker v bì¾ných provozních podmínkách.V nebezpeèné látce, pøi velkém nebezpeèí vznícení a výbuchu, jsou nutné pravidelné kontroly stavu uzemòovacích nástrojù. Pøi úspì¹ném vykoøis»ování, vzniku koroze a mechanickém po¹kození mohou docházet k poruchám a únikùm systémù a v dùsledku toho pøestanou vykonávat svou kariéru. Tam je nedávná situace bezprostøedního nebezpeèí pro zamìstnance a jakýkoli domov. Díky vývoji technologie je nyní stále èastìj¹í setkání se statickými uzemòovacími systémy, které naplánují vestavìný systém vlastního monitorování. Jsou vybaveny ukazateli a blokovacími prvky, které zabraòují vznícení.Musíme si uvìdomit, ¾e pøi vývoji technologie a umìní v dobì ovlivòování rùstu tr¾eb a obratu se shroma¾ïují v¹echny technologie na stále silnìj¹ích a efektivnìj¹ích výrobních metodách. Zvý¹ený pohyb zpùsobuje pøirozený nárùst poètu generovaných elektrostatických nábojù, co¾ vede k následným výbojùm. To je mu¾ský závazek a tlak na skuteèný výsledek ohro¾uje bezpeènost jeho mu¾e.