Sterilni pytle na oury

Zipové ta¹ky mají mnoho vyu¾ití v rùzných prùmyslových odvìtvích, tak¾e se tì¹í takové dùle¾ité pozici a nacházejí se témìø v ka¾dém domì. Zaji¹»ují èerstvost potravin, hygienické skladování a poskytují materiály proti vnìj¹ím faktorùm.

Ka¾dá dokonale obleèená hospodyòka dobøe ví, jaké jsou vaky, proto¾e s aplikacemi zachází velmi èasto a doplòují ka¾dodenní aktivity. Takové pytle jsou pøedev¹ím pro skladování potravin. Jsou nesmazatelné a necitlivé na po¹kození, díky èemu¾ udr¾ují potraviny èerstvé po dlouhou dobu. Zipové sáèky umo¾òují tvrdé a silné uzavøení obsahu, a to z toho dùvodu, ¾e se neberou v úvahu ¾ádné neèistoty nebo vzduch, které by mohly urychlit redukci potravináøských výrobkù. Vaky se dokonale shroma¾ïují pro skladování sypkých produktù, jako jsou krupice, suchary, su¹ené bylinky nebo listnaté èaje.

Potraviny umístìné ve vakuovém vaku si uchovávají svùj zápach, který není získáván venku. Pøi vkládání èerstvé zeleniny a ovoce stojí za to zajistit jejich pøidávání a styl tím, ¾e je vlo¾íte do malého sáèku. Díky prùhlednosti filmu je okam¾itì známo, co se dìje uvnitø.

Pokud jsou pytle pou¾ívány k zmrazení potravin, stojí za to napsat na fólii, která je vyta¾ena uvnitø. To vám pomù¾e najít produkt i po týdnech zmrazení, kdy je obtí¾né posoudit, co se do sáèku dostane (mra¾ené potraviny èasto vypadají podobnì, napøíklad zmrazené bylinky, nebo zmrazené knedlíky, kdy¾ nevíme, které z nich jsou naplnìny. U vakuových sáèkù se rychle volí zmrazené potraviny, proto¾e film se nerozdìluje ani nemrzne do potravin, jako u bì¾ných plastových sáèkù.

Vakuové sáèky byly také pou¾ívány v kulináøské kultuøe. Je dùle¾ité v nich plánovat, opaøovat nebo tìsto, proto¾e ka¾dý amatérský kuchaø by mìl být v jednoduché kuchyni, v sadì sáèkù dobré kvality (a v neobvyklých velikostech.

Kapsy na zip byly také pou¾ity ve vlastních èástech. V ka¾dodenním ¾ivotì jsou vhodné jako bezpeèné balení, napøíklad kdy¾ nechceme, aby se nìco namoèilo. Sada sáèkù je také neoddìlitelnou pomùckou bì¾ících lidí - pøed polo¾ením na letadlo je nutné bezpeènì zabalit v¹echny tekutiny (kosmetika, léky atd., Které se dokonale pøidají do tìch ta¹ek, které projí¾díme v kuchyni.

Velkou výhodou vakuových sáèkù je jejich malá hodnota i nabídka pou¾ití stejného umìní nìkolikrát. Ve smyslu opakovaného pou¾ití by mìl být pytel dùkladnì omyt. Balení by mìlo obsahovat informace o tom, zda lze pytle èistit v myèce.