Svitidla proti vybuchu

Oznaèení EX je speciální oznaèení, ochrana proti výbuchu, která se pou¾ívá pro zaøízení a ochranné metody, tj. Pro jejich souèásti a souèásti.

V klubu s dlouhými disproporcemi v oblasti bezpeènosti na konci Evropské unie byl názor na sjednocení stávajících hodnot v konkrétních èlenských státech. Jednotné zákony umo¾nily mnohem jednodu¹¹í a u¾¹í tok zbo¾í mezi zemìmi EU. Tak je tomu tak Smìrnice o novém pøístupu, která ukázala klíèové øe¹ení pro zlep¹ení spolupráce mezi èlenskými zemìmi.V oblastech a zaøízeních s nebezpeèím výbuchu, které jsou daty pro praxi v tìchto zónách, existují dvì základní smìrnice ATEX (z francouzské Atmosféry Explosible:- smìrnice 94/9 / EU ATEX95 Evropského parlamentu a Evropské rady (ze dne 23. bøezna 1994 o harmonizaci právních pøedpisù èlenských státù týkajících se pøístrojù, strojù a ochranných systémù, které jsou pro knihu vymezeny v prostøedí s nebezpeèím výbuchu,- Smìrnice 99/92 / ES ATEX137 (ze dne 16.12.1999 upravující minimální po¾adavky na ochranu a bezpeènost hostù na významu, který mù¾e splòovat atmosféra nebezpeèí výbuchu.V¹echna zaøízení EX by mìla být pøesnì oznaèena a mìla by projít øadou testù, které trpí plánem k odstranìní jakékoliv výrobní vady. Smìrnice Evropské unie, které pøijala v roce 2003, striktnì definují a objasòují zásady práce a jmenují tento typ zaøízení.Více o Atex naleznete zde.