Vedeni vojenskych zaznamu

https://perlblue.eu/cz/

Povinnost vést evidenci prostøednictvím internetového zaøízení týkající se pokladny v roce 2000 a sedmnáctého se bude vztahovat na v¹echny podnikatele, kteøí podnikají a nabízejí své atraktivní a nápomocné subjekty bez registrované podnikatelské èinnosti i pro pau¹ální farmáøe. Postupnì se realizují ¾eleznice na pokladnách.

Ve dvacátém ètrnáctém roce zákonodárce zru¹il vyøazení ekonomických subjektù z povinnosti vést elektronickou evidenci subjektù, mezi nimi¾ zaznamenal hrubé poru¹ení pøedpisù. Tato protiprávní jednání se týkala zejména podhodnocení skuteèného obratu podniku, který byl proveden tak, aby odpovídal rozsahu 20 000 obratu, u kterého nebyla povinnost vést záznamy o ¹tìstí a slu¾bách prostøednictvím registraèní pokladny a prostøednictvím ní platit pøíjmy. Odvìtví, která podle ministerstva financí nejèastìji uznávají tento druh pochybení, jsou autodílny, diagnostické stanice vozidel, lékaøi, zubní lékaøi, kadeøníci a jídelny ve vzdìlávacích institucích a øízené tìmito institucemi. Zákonodárce rovnì¾ tvrdí, ¾e zaznamenávání obratu od ka¾dého podnikatelského subjektu, který nabízí slu¾by spotøebitelùm bez registrované obchodní èinnosti a pro zemìdìlce s pau¹álními èástkami, bude skuteèným krokem v rámci nástroje ke zvý¹ení transparentnosti a konkurenceschopnosti na trhu a navíc k zaji¹tìní uvolnìnìj¹ího a snaz¹ího provádìní jejich práv pøed spotøebitelským soudem. Spoleènì se ètvrtým èlánkem pøedmìtného naøízení byly zaøízení poskytující slu¾by související s výmìnou pneumatik, technické otázky a konzultace a daòoví poradci, kadeøníci a kosmetologové povinni ihned nainstalovat pokladnu spoleènì s prvním dnem ledna 2000, sedmnáctým rokem. V tìchto pøípadech mají podnikatelé, na nì¾ se nevztahují zvlá¹tní pøedpisy, lhùtu ve vý¹i dvou mìsícù ode dne pøekroèení limitu dvaceti tisíc dob pro instalaci pokladny.