Vlasy a titne lazy

Mùj neteø zvlá¹tì rád hraje s vlasy, mù¾ete ji mrznout nìkolik dní, høeben a psát je. Souèasnì je skuteènì odhodlána, ¾e kdy¾ potøebuje v¹echno, aby dokázala vypadat perfektnì, mù¾e do ní vkládat jeden prkýnkrát celou dobu pøipojením vysou¹eèù na vlasy nebo zasunováním vlasových klipsù. Hodnocuje nejvíce ¹kolní produkce a dìlá je jim. Její poslední stvoøení, princezna Joker, je navíc originální a musela mít dokonalé úèesy a obleèení. Na zaèátku se moje máma zamotávala v párech copánkù s pásky v nich. Pak ta okouzlující dívka øekla ne, ne a je¹tì jednou. V bytech budu èekat hodnì ... tak to zaèalo. Ètyøicet minut øízení také modeluje. Vypadala krásnì jako dùle¾itá královna. Ale jak se sdru¾ovala s aristokrati, rychle zmìnila názor. Bez pøevzetí posledního, bylo od zaèátku pøedstavení více ne¾ dvì hodiny. Neoèekávanì ... úplnì zmìnila my¹lenku, ale ve svém jazyce to znìlo hodnì jako "neeeeee, nechci to dìlat, já si vùbec nevzpomínám na aristokrata, která ji velmi pøiná¹í." Vynalezla nový úèes, pøipoutala si vlasy do vìdomí volné koky. Proto¾e samozøejmì, jak jsem psal vý¹e, máme nyní pøíle¾itost k tomu, aby si vlasy, tentokrát to ¹lo extrémnì hladce. Její matka byla navíc v nìkolika okam¾icích zhotovena z dal¹ího.

Nejlep¹í vlasy pro dívky